Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LSA atklātā vēstule ministrijām: Par atbalsta sniegšanu Ukrainas studējošajiem

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos jau kopš 1994. gada. LSA ir studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji.

LSA uztur komunikāciju ar citām nacionālajām studējošo organizācijām, lai apzinātu studējošo situāciju Ukrainā un paustu vienotu nostāju par notiekošo situāciju Ukrainā. Pēc ESU iniciatīvas 24. februārī notika tikšanās ar Ukrainas studējošo apvienību (UAS), kuras ietvaros tika diskutēts par primāri nepieciešamo atbalstu studējošajiem no citu valstu puses.

Šobrīd UAS ir paudusi, ka galvenokārt palīdzība ir nepieciešama sekojošās jomās: pajumtes sniegšana Ukrainas studējošajiem, stipendiju vai pabalsta nodrošināšana sadzīves izdevumu segšanai, loģistiskā palīdzība, lai izkļūtu no Ukrainas valsts teritorijas, iespēja studiju procesu turpināt ārpus Ukrainas, solidaritāte pret Ukrainu dažādu publisku akciju veidā. Komunikācija ar UAS turpināsies katru dienu, tomēr jau šobrīd LSA redz dažādas iespējas, kā Latvija var iesaistīties palīdzības sniegšanā Ukraiņu studējošajiem, akadēmiskajai un zinātnes kopienai.

LSA aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un citas līdzatbildīgās institūcijas sniegt finansiālu un materiālu palīdzību Ukrainas studējošajiem, jo pastāv augsta iespējamība, ka atbalsta sniegšana no vecākiem vai citām pietuvinātām personām, kas šobrīd atrodas Ukrainā, var pārtrūkt vai jau ir pārtrūkusi. Tāpat LSA aicina rast iespējas atbalstīt studējošos, kas kara bēgļu gaitās tuvākajā laikā nonāks Latvijā patvēruma meklējumos, sniedzot šiem studējošajiem iespējas turpināt iesāktās studijas Latvijas augstākās izglītības iestādēs (AII).

LSA aicina uzņemt dienesta viesnīcās visus Ukrainas valstspiederīgos studējošos, kas lūdz pēc šādas palīdzības – gan tos, kuri šobrīd jau īsteno savas studijas Latvijā, gan tos, kuri vēl tikai grasās ieceļot Latvijā, nepiemērojot šiem studējošajiem maksu par dienesta viesnīcas izmantošanu, kā arī aicināt AII izvērtēt Ukrainas studējošajiem studiju maksas atvieglojumu piešķiršanu līdz situācijas stabilizācijai Ukrainā.

LSA norāda, ka Ukrainas studējošajiem ir nepieciešama atbalstoša un operatīva reakcija no Latvijas valdības un AII puses, lai ikvienam Ukrainas studējošajam tiktu nodrošināta iespēja iegūt kvalitatīvu un pieejamu augstāko izglītību, bez veselības un dzīvības apdraudējumiem. LSA aicina IZM un visas līdzatbildīgās institūcijas rast iespēju pielīdzināt studējošajiem Ukrainā apgūto studiju vielu un turpināt savas studiju gaitas Latvijā, bez nepieciešamības gaidīt uzņemšanas periodu AII, kā arī IZM izstrādāt vadlīnijas priekš AII nepārtraukta studiju procesa nodrošināšanai Ukrainas studējošajiem. LSA atbalsta arī Ukrainas akadēmiskā personāla piesaistīšanu Latvijas AII, kā arī iespējas turpināt pētniecību doktorantūras līmeņa studijās Ukrainas studējošajiem Latvijas AII.

Papildus iepriekš minētajam LSA aicina Latvijas valdību un IZM rast finansējumu atbalstīt Ukrainas studējošos ar stipendiju piešķiršanu, lai segtu studējošo ikdienas izmaksas un nodrošinātu studējošos ar pirmās nepieciešamības precēm.

Saistībā ar iepriekš minētajiem riskiem, ka Ukrainas studējošajiem var pārtrūkt naudas plūsma no savām atbalsta personām, kas vēl joprojām atrodas Ukrainā, LSA aicina attiecībā uz Ukrainas valstspiederīgajiem studējošajiem atcelt Imigrācijas likuma 9. panta 51. daļā minēto ierobežojumu, kas paredz, ka trešo valstu pilna laika studējošie Latvijā algotā darbā nedrīkst strādāt vairāk kā 20 stundas nedēļā, tādējādi ļaujot Ukrainas studējošajiem strādāt lielāku slodzi, lai nodrošinātu sevi un potenciāli savu ģimeni, kas palikusi bez stabilu ienākumu gūšanas iespējām.