Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Modelis “Skolēns pašvaldībā” nerisina slodžu problēmu un visu veicamo pienākumu apmaksu; LIZDA lūdz savlaicīgi organizēt darba grupas par slodžu un samaksas sistēmas pilnveidi

Ar Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra rīkojumu Nr.992 “Par konceptuālo ziņojumu “Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveidei” ir atbalstīta 3.modeļa “Skolēns pašvaldībā” īstenošana. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzsver, ka 3.modelis “Skolēns pašvaldībā” nerisina pedagogu slodzes sabalansētības problēmu, lai nodrošinātu, ka pedagoga darba slodzē tiek iekļauti un apmaksāti visi veicamie pienākumi un ka pedagogi netiek pārslogoti un neizdeg. Tādējādi LIZDA lūdz organizēt darba grupas par slodžu un darba samaksas sistēmas pilnveidi darbu tādā noslodzē, lai darbs pie slodžu un darba samaksas sistēmas pilnveides tiktu pabeigts līdz 2021./2022.mācību gada beigām un lai pedagogi savlaicīgi ir informēti par slodzes sadalījumu.

LIZDA atgādina, ka OECD pētījumā “Latvijas prasmju stratēģija. Novērtējums un rekomendācijas” minēts, ka Latvija var ievērojami uzlabot darba ražīgumu, darba tirgū samazinot prasmju neatbilstību, tostarp palielinot  izglītības sistēmas atsaucību mainīgajam prasmju pieprasījumam un skolotāji ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka skolēnu prasmes un sasniegumus. Sabalansēta darba slodze, visu veikto pienākumu apmaksa, skolotāju apmierinātība ar darbu un konkurētspējīgs atalgojums ir ļoti būtiski nosacījumi, lai sekmētu kvalitatīvu izglītību. OECD savos pētījumos norāda, ka skolotāji Latvijā, salīdzinot ar citām valstīm strādā lielāku kontaktstundu skaitu nekā vidēji OECD valstīs (Education at a Glance, OECD Indicators 2021). Tāpat pētījumā tiek secināts, ka skolotāji izjūt lielu stresu, ja viņu darba slodzē ir 22 un vairāk kontaktstundas, 7 un vairāk sagatavošanās stundas, 4 un vairāk stundas skolēnu mācību darba novērtēšanai, 3 un vairāk stundas administratīvo darbu veikšanai nedēļā.

Darba grupa pie pedagogu darba slodžu un samaksas pilnveides, kas izstrādāja Konceptuālajā ziņojumā aprakstīto pedagogu darba samaksas modeli Nr.1 un Nr.2, kas darbojās no 2020.gada 29.oktobra līdz 2021.gada 23.aprīlim. Pirms šīs darba grupas tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt priekšlikumus par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzi un darba samaksu.

LIZDA atgādina, ka gan sociālie, gan sadarbības partneri vairākkārt aktualizējuši IZM vakanču, profesionālās izdegšanas problemātiku, nepietiekamu laiku pilnvērtīgai kompetencēs balstīta satura īstenošanai.

Pamatojoties uz minēto, LIZDA lūdz organizēt darba grupas par slodžu un darba samaksas sistēmas pilnveidi darbu tādā noslodzē, lai darbs pie slodžu un darba samaksas sistēmas pilnveides tiktu pabeigts līdz 2021./2022.mācību gada beigām, lai pedagogi savlaicīgi ir informēti par slodzes sadalījumu un lai IZM var iesniegt finansējuma pieprasījumu 2023.gada budžetā.