Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Mudinām celt samaksu arī atbalsta personālam, metodiķiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolotāju palīgiem, pirmsskolas izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu administrācijai u.c.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtījusi vēstuli Latvijas pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienībai par mērķdotācijas izlietojumu un darba samaksas apmēra pārskatīšanu.

 

No 2023. gada 1.janvāra ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 21. jūnija noteikumos Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, ar kuriem ir palielināts pašvaldībai aprēķināmais mērķdotācijas apmērs uz vienu izglītojamo, tādējādi palielinot kopējo mērķdotāciju vidēji par 11%, kā to paredzēja streika sarunu vienošanās, kas nostiprināta informatīvajā ziņojumā “Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu”.

Papildus piešķirtais finansējums pirmsskolas izglītības iestādēs ir paredzēts pirmsskolas pedagogu mēneša darba samaksas likmes pieaugumam līdz ne mazāk kā 1070 eiro, kā no 2023.gada 1.janvāra paredz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, savukārt pārējās izglītības iestādēs primāri:

  • pedagogu darba slodzes sabalansēšanai un to pienākumu apmaksai, kas līdz šim nav apmaksāti;
  • pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanai;
  • papildu pedagogu pieņemšanai darbā, lai sabalansētu slodzi pārējiem pedagogiem, kas strādā maksimālās 40 stundas nedēļā un kuru slodze nav sabalansēta;
  • ja nav iespējams pieņemt papildu pedagogus, palielināt mēneša darba algas likmi tiem pedagogiem, kas strādā maksimālās 40 stundas nedēļā un kuru slodze nav sabalansēta.

Ņemot vērā, ka pirmsskolas pedagogiem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.445, no 2023.gada 1.janvāra zemākā mēneša darba algas likme ir palielināta no 970 eiro uz 1070 eiro, šobrīd daudzviet ir radusies situācija, ka vadītāju vietniekiem un izglītības metodiķiem ir zemāka mēneša darba samaksa nekā pirmsskolas pedagogiem. Arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mērķdotācijas pieaugums, kas dod iespēju palielināt darba samaksu profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem, pietuvinās pedagogu darba samaksas apmēru profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja darba samaksas apmēram. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina pārskatīt un izvērtēt iespēju paaugstināt darba samaksu arī atbalsta personālam, izglītības metodiķiem un tehniskajiem darbiniekiem, tajā skaitā, skolotāju palīgiem, pirmsskolas izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu administrācijai (vadītājiem, vadītāju vietniekiem), kā arī pašvaldības Izglītības pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem, lai nodrošinātu darba samaksas samērīgumu atbilstoši attiecīgā amata atbildībai un pienākumiem vienlīdzīgi visā pašvaldības izglītības sistēmā.

Attiecībā uz mērķdotācijas pieauguma sadali pārējām izglītības iestādēm, esam saņēmuši informāciju, ka vairākas pašvaldības neizvērtē iespēju mērķdotācijas pieaugumu novirzīt izglītības iestāžu administrācijas un atbalsta personāla darba samaksas pieaugumam vai darba slodzes sabalansēšanai. LIZDA vērš uzmanību, ka piešķirtais papildu finansējums ir kopējās mērķdotācijas pieaugums un saskaņā ar MK noteikumu Nr.376 13.2.punktu pašvaldības, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, no kopējās aprēķinātās mērķdotācijas ne mazāk kā septiņus procentus izlieto atbalsta personāla (izglītības iestādes bibliotekārs, skolotājs logopēds, izglītības psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai un ne vairāk kā 15 procentus – iestādes vadītāja un viņa vietnieka darba samaksai, tādejādi noteikta papildu finansējuma daļa līdz ar kopējo mērķdotācijas daļu novirzāma atbalsta personāla, iestādes vadītāja un viņa vietnieka darba samaksas pieaugumam. Arī Izglītības un zinātnes ministrija, atbildot uz jautājumu, vai drīkst papildus piešķirto finansējumu izmantot atbalsta personāla un administrācijas darba samaksas pieaugumam, informēja, ka piešķirtā mērķdotācija sadalāma atbilstoši MK noteikumiem Nr.376 un pašvaldību apstiprinātajām mērķdotācijas sadales kārtībām, kas pamatotas pašvaldības izglītības attīstības stratēģijā.

LIZDA izsaka pateicību par līdzšinējo sadarbību un atbalstu izglītības nozares darbinieku darba ikdienā un aicina pašvaldību Izglītības pārvalžu vadītājus 2023.gada 17.janvārī plkst.13.00 piedalīties LIZDA organizētajā tiešsaistes sanāksmē par valsts budžeta mērķdotācijas sadales un pedagogu darba slodžu aktuālajiem jautājumiem, kurā piedalīsies arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.