Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Panākam ilgi gaidīto atbalstu jaunajiem pedagogiem

Ar labi padarīta darba sajūtu varam būt gandarīti par panāktajiem atbalsta pasākumiem jaunajiem pedagogiem, ko Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pieteica vairāk kā pirms trim gadiem, vakanču mazināšanas plānā. Panāktais atbalsts saistīts ar stipendijām, nepilna laika budžeta vietām, indukcijas gadu un studiju kredīta dzēšanu. Jo īpaši svarīgi, ka esam panākuši atbalstu nepilna laika pedagoģijas studentiem. Proti, turpmāk no valsts budžeta līdzekļiem plānots ieviest finansētās studiju vietas ne tikai pilna laika, bet arī nepilna laika studijām pedagoģijas un izglītības tematiskajās grupās. Nepilna laika budžeta vietas paredzēts ieviest 2024. gada pavasara semestrī. Neklātienes studentiem šāda veida atbalsts nav bijis pieejams vairākas desmitgades.

 

LIZDA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) panākusi, ka tiek ieviesti vairāki atvieglojoši nosacījumi pedagoģijas studentiem – jaunajiem pedagogiem.

Paaugstinātas stipendijas

Kopš 2023. gada septembra spēkā Ministru kabineta grozījumi 24.08. 2004. Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”, kas nosaka, ka augstskolās studējošie topošie pedagogi konkursa kārtībā var iegūt 300 eiro lielu ikmēneša stipendiju. Paredzēts, ka katru gadu šādu stipendiju piešķirs apmēram 500 studējošajiem. Priekšroka pedagogiem dabaszinātņu, tehnoloģiju, matemātikas, valodu un speciālās izglītības jomās. Lai savā augstskolā noformētu stipendiju, topošajam pedagogam jābūt studējošajam pilna laika klātienē; piesakoties stipendijai pirmajā studiju gadā, students nestrādā algotu darbu; sākot ar otro studiju gadu, students strādā par pedagogu vai pedagoga palīgu izglītības iestādē, nepārsniedzot pusi no pedagogam noteiktās darba slodzes. Pedagogam jābūt noslēgtai rakstveida vienošanās ar izglītības iestādi vai pašvaldību par nodarbinātību izglītības iestādē, kurā paredzēts strādāt vismaz 3 gadus pēc skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Budžeta vietas nepilna laika studijām

Līdztekus stipendiju piešķiršanai, izsludināts tiesību akta projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumi Nr. 994 «Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem» ar mērķi no valsts budžeta līdzekļiem ieviest finansētās studiju vietas ne tikai pilna laika, bet arī nepilna laika studijām pedagoģijas un izglītības tematiskajās grupās. Nepilna laika budžeta vietām katru gadu paredzēti: 1,6 miljoni eiro valsts budžeta. Nepilna laika budžeta vietas paredzēts ieviest 2024. gada pavasara semestrī. Jāpiebilst, ka pirmsskolas pedagogiem nepilna laika studijās nav paredzētas budžeta vietas, pret ko LIZDA turpinās iebilst, uzskatot, ka pirmsskolas pedagogu nepieciešamība, vakances, tā pat kā skolotāju, ir aktuālas visā Latvijā.

Indukcijas gada ieviešana

Pozitīvas izmaiņas saistītas ar pasākumu “Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās”, kuru plānots iniciēt saskaņā ar ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodu. ES fondu programmas mērķis ir sniegt atbalstu skolotāja kvalifikāciju ieguvušajiem pedagogu sagatavošanas studiju programmu absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai piesaistītu un noturētu speciālistus. Mērķstipendijas (līdz 200 eiro) pretendents ir ieguvis skolotāja kvalifikāciju kādā no pedagogu sagatavošanas studiju programmām; pretendents ir nodarbināts izglītības iestādē skolotāja amatā; absolvents ir pieteicies dalībai indukcijas gadā ne vēlāk kā vienu gadu pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas. Indukcijas gada dalībnieku piesaistes process jau ir uzsākts, un pedagoģijas programmu augstskolas informēs projekta mērķu grupu. Atbalsts paredzēts jaunā skolotāja mērķstipendijai, un papildus tiek apmaksāta profesionālā pilnveide, kurators, mācību stundu vērošana, jaunas darba vietas aprīkošana u.c. aktivitātes.

Studiju kredīta daļēja dzēšana

Drīzumā paredzēti grozījumi Ministru kabineta 29.05. 2001. noteikumos “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu». Pēc pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem, ja kredītņēmējam studiju laikā vai pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas piedzimst bērns, studējošajam pēc absolvēšanas dzēš studējošā kredītu 30 procentu apmērā no neatmaksātās summas. Ja abi vecāki ir kredītņēmēji,

minētais nosacījums attiecas uz abiem vecākiem. Pašreizējie noteikumi nenosaka, ka tiek dzēsti kredīti valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri strādā konkrētās sabiedriskās nozarēs, piem., pedagoģijā. Tādēļ LIZDA vairākus gadus uzstāja, lai tiek atjaunota studiju kredītu daļēja dzēšana pedagogiem, ja ir vienošanās par vismaz 3 gadu darbu izglītības iestādē. Noteikumi par kredītu dzēšanu pedagogiem stāsies spēkā 2024. gada rudens semestrī.

 

Sagatavoja: D.Štefenhagena Dita.stefenhagena@lizda.lv