Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Par psiholoģiskā atbalsta nepieciešamību pedagogiem pandēmijas seku pārvarēšanai

flickr.com

Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru un Veselības ministriju ir sniegusi atbildi uz Latvijas Izglītība un zinātnes darbinieku arodbiedrības vēstuli par psiholoģiskā atbalsta nepieciešamību pedagogiem pandēmijas seku pārvarēšanai.

Ministrija uzsver, ka nepieciešams veikt aktivitātes, lai uzlabotu psihoemocionālo stāvokli gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem, gan pedagogiem. Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos līdz šim lielākais uzsvars ticis likts uz epidemioloģisko apstākļu izvērtējumu, nepievēršot pietiekamu uzmanību psiholoģiskā atbalsta risinājumu meklēšanai. Kopš marta vidus, ievērojot jomas ekspertu veiktos pētījumus, Ministru kabinetā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība arī psihoemocionālā atbalsta nepieciešamībai.

Laikā no 2020. gada rudens, kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija un daļai izglītojamo tika noteiktas attālinātās mācības, psihoemocionālo atbalstu gan bērni, gan pedagogi ir varējuši saņemt Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kur tiek piedāvātas supervīzijas pedagogiem un nodrošināts konsultatīvs atbalsts, psihologa konsultācijas un sociālā pedagoga atbalsts bērniem. Informējam, ka projekta ietvaros līdz 2021. gada 28. februārim kopā īstenotas 697 supervīzijas – atbalstu saņēmuši vairāk nekā 5000 pedagogi, savukārt 2021.gada ietvaros plānots īstenot 134 supervīzijas.

No valsts budžeta līdzekļiem plānots piedāvāt pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus informācijas pratībā un medijpratībā, kuru saturā ietvertas tādas tēmas kā atbalsts skolēniem viņu digitālās identitātes izpratnē un veidošanā (izaicinājumi, iespējas, ietekme uz karjeras procesiem), kā arī komunikācijas ētika informatīvajā vidē un atbalsts pedagogiem konstruktīvas un efektīvas pieejas veidošanā darbībai informatīvajā vidē un mediju telpā, psiholoģiskās palīdzības tehnikas attālinātā mācību procesa izaicinājumu pārvarēšanai.

Līdztekus Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta ietvaros apmaksātais pedagogu un atbalsta personāla darbs ietver konsultācijas vecākiem, kuru bērniem ir speciālās vajadzības, attiecībā uz mācību procesa organizēšanu vai mācīšanās vajadzībām. Atbilstoši pieprasījumam tiks nodrošināta arī profesionālās pilnveides programma pedagogiem labbūtības veidošanai un profesionālās izdegšanas mazināšanai, organizējot šīs mācības skolu kolektīvos, lai mērķtiecīgi risinātu kolektīvu identificētās vajadzības.

Šobrīd tiek meklēti vēl citi risinājumi psihoemocionālā atbalsta sniegšanai. Izglītības un zinātnes ministrijā sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru notiek darbs pie pasākumu plāna psihoemocionālās situācijas uzlabošanai, un 2021. gada laikā plānots sniegt psihoemocionālo atbalstu gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem, gan pedagogiem.

Informējam, ka ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.1-2e/20/326 “Par pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupas izveidi” izveidotā darba grupa, kuras uzdevums ir pilnveidot pedagogu darba samaksas modeli, kas varētu tikt ieviests no 2022.gada 1.septembra, izskata iespējas palielināt valsts finansējumu atbalsta personālam, novirzot to pašvaldībām, kas radītu labākas iespējas piesaistīt kvalificētu atbalsta personālu, kā arī izskata iespējas palielināt apmaksāto stundu skaitu skolotājiem citu pienākumu veikšanai. Ņemot vērā, ka papildus valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem izglītības iestādēm atbalsta personāla nodrošināšanai ir pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums, aicinām pašvaldības izvērtēt iespējas paplašināt atbalsta saņēmēju – izglītības iestāžu – loku šajos projektos. Turklāt valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā papildus iesaistītas 69 vispārējās izglītības iestādes, tādējādi nodrošinot tām iespēju piesaistīt pedagogu palīgus. Saskaņā ar projektu uzraudzības padomes 2021.gada 15.februāra sēdē pieņemto lēmumu projektu īstenošanu plānots pagarināt līdz 2023.gada 31.decembrim.

Veselības ministrija informē, ka 2021. gada 19. janvārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais informatīvais ziņojums “Par nepieciešamajiem pasākumiem 2021. gadam un turpmāk ik gadu, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija”. Informatīvais ziņojums ir vērsts uz psiholoģiskās palīdzības, tostarp psihoemocionālā atbalsta sniegšanu, un psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Zinātnes un izglītības jomas darbinieki var saņemt psihoemocionālo atbalstu zvanot uz krīzes un konsultāciju centru “Skalbes” pa diennakts bezmaksas tālruni 67222922, kur ir nodrošināts operatīvs tiešās pieejamības attālināts psihoemocionālais atbalsts, kā arī psihologa konsultācijas nepieciešamības gadījumā. Veselības ministrija papildus informē, ka no 2021. gada maija iedzīvotājiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu būs pieejamas arī 5-10 klīniskā un veselības psihologa konsultācijas, tostarp arī pedagogiem, gan ar izdegšanas sindromu, gan ar psihiskās veselības traucējumiem, kas radušies pēc Covid-19 vīrusa infekcijas pārslimošanas, kā arī citos gadījumos. Lai izvērtētu Latvijas iedzīvotāju psihiskās veselības stāvokli, tiks veidots arī monitoringa rīks, lai analizētu ieviesto pakalpojumu efektivitāti un izvērtētu citu psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešamību vai esošo pakalpojumu uzlabošanas iespējas.