Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pateicoties LIZDA aktīvai rīcībai, atlikta profesijas standarta Skolotājs saskaņošana

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās apakšpadomes (PINTSA) elektroniskajā sēdē pieņemts lēmums atlikt profesijas standarta Skolotājs saskaņošanu. Projekts līdzšinējā redakcijā radīja riskus turpmākai kvalitatīvai pirmsskolas izglītības īstenošanai un pirmsskolas skolotāja profesijas prestiža pazemināšanai. Turpmāk projekta izstrādē iesaistītajā pusēm jāvienojas par standarta redakciju un profesionālās kvalifikācijas “Skolotājs” izglītības saturu.

Analizējot iepriekš izstrādāto projektu LIZDA un Pirmsskolas izglītības asociācija secināja, ka pirmsskolas skolotājiem turpmāk var būt nepietiekamas prasmes, attieksmes, profesionālās zināšanas un kompetences, lai īstenotu jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un iekļaujošu izglītību. LIZDA pauda bažas, ka turpmāk var tikt apdraudēta pirmsskolas izglītības attīstība un pētniecība Latvijā.

Ja tiktu pieņemts Skolotāja standarta projekts esošajā versijā, tad skolotājiem turpmāk Latvijā būtu liegta iespēja iegūt bakalaura grādu tieši pirmsskolas izglītībā. Programma paredzēja tikai kopīgu pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju. Pirmsskolas skolotājam, kurš vēlētos iegūt bakalaura grādu, 3. un 4.kursā obligāti būtu jāapgūst sākumskolas skolotāja kvalifikācija un jādodas praksē uz sākumskolu, tādā veidā netiktu padziļinātas profesionālās zināšanas un kompetences tieši pirmsskolas izglītībai aktuālos jautājumos. Pirmsskolas skolotājiem tiktu liegta iespēja par valsts budžeta līdzekļiem iegūt profesionālā bakalaura grādu pirmsskolas izglītībā.

PINTSA 8. aprīļa elektroniskajā sēdē Izglītības un zinātnes ministrija, Zemkopības ministrija, Valsts Izglītības satura centrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņoja PINTSA izskatāmos jautājumus, tostarp arī profesijas standartu Skolotājs. LIZDA, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK) iebilda pret profesijas standarta Skolotājs saskaņošanu pašreizējā variantā. Labklājība ministrija saskaņoja, bet aicināja  ņemt vērā LIZDA norādītās nepilnības un uzsvēra, ka profesijas standarta projekts “Skolotājs” ir izstrādāts pretrunā ar normatīvajiem aktiem izglītības jomā un izstrādātājai profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes metodikai.

Rezultātā pieņemts lēmums nesaskaņot jauno profesijas standartu Skolotājs. Projekta pilnveidē iesaistītajām pusēm jārod labākais risinājums, kas nodrošinātu kvalitatīvu izglītības saturu skolotāju sagatavošanā.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga:

“Standarts ir jāpilnveido, un tā uzskata ne tikai LIZDA. Paldies organizācijām, kas iedziļinājās šajā dokumentā. Ministrijai ir savi iemesli, kādēļ standarta virzība tagad ir tik sasteigta, taču nav pieļaujama kvalitātes upurēšana ESF projekta naudas un pirmsskolās darba spēka trūkuma dēļ. Mums ir svarīgi, lai standarts tiek izstrādāts kvalitatīvi, jo tas ietekmēs augstskolu pedagoģijas studiju programmu saturu, no kā, savukārt, atkarīga pedagogu spēja realizēt pirmsskolas izglītības vadlīnijas jeb veikt savu darbu ikdienā pirmsskolas izglītības iestādēs.”

LIZDA ir gatava sadarboties ar IZM un kopīgi meklēt labāko risinājumu, lai pirmsskolas skolotāju sākotnējās izglītības un kvalifikācijas prasībās tiktu ietvertas visas nepieciešamās prasmes, attieksmes, profesionālās zināšanas un kompetences, lai īstenotu jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un iekļaujošu izglītību.  LIZDA ir gatava iesaistīties labākā risinājuma meklējumos, lai tie skolotāji, kuri vēlas iegūt bakalaura grādu tieši pirmsskolas izglītībā to varētu izdarīt Latvijā, nevis citās Eiropas savienības valstīs.

Foto: Schools Week