Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pateicoties LIZDA aktīvai rīcībai valdība gatavojas paaugstināt pedagogiem algas (ziņa papildināta ar LIZDA atzinumiem)

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), atsaucoties uz Izglītības likumu, ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas paredz zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu no 750 līdz 790 eiro sākot no 2020.gada 1. septembra VISIEM pedagogiem, tostarp arī augstskolās atalgojums nedrīkst būt zemāks par 790 eiro. Tomēr Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iebilst pret augstākās izglītības iestāžu asistenta zemāko mēneša darba algas likmi. LIZDA uzstāj, ka tā ir jāpielīdzina pedagoga zemākajai mēneša darba algas likmei un no 2020.gada 1.septembra nedrīkst būt zemāka par 790 eiro.

 

Arodbiedrība sniedza atzinumus IZM par vairākiem normatīvo aktu projektiem – Informatīvo ziņojumu “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem”, grozījumiem Izglītības likumā un grozījumiem vairākos Ministru kabineta noteikumos.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga:

“Diemžēl, šī ir kārtējā reize, kad IZM izvirza jaunus spēles noteikumus spēles gaitā, respektīvi, tiek izstrādāti jauni, papildus grozījumi, kuriem jāpiekrīt, ja pedagogi vēlas saņemt darba samaksas paaugstinājumu. Princips – ar vienu roku došu algas pieaugumu, bet ar otru roku  – samazināšu kādu koeficientu, mainīšu procentus un proporcijas normatīvajos aktos. Grozījumi par zemākās darba algas likmes paaugstināšanu ir jāizskata atsevišķi un visas pārējās IZM ieceres jāvirza atsevišķi, jo nepieciešama profesionāla diskusija, precīzi aprēķini. Situācija mainās pa dienām augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas jautājumos. Tā ir cīņa par likumu un MK lēmumu izpildes panākšanu. LIZDA ļoti rūpīgi sekos, lai grafiks tiktu īstenots attiecībā pret visiem pedagogiem. Neviens šo algu paaugstināšanas naudu tā labprātīgi negādā, uz paplātes nepienes. Atgādinu, ka visi pedagogi saņem algas paaugstinājumu, tāpēc ikviens ir aicināts pievienoties LIZDA, lai solidarizētos un panāktu nākotnē vairāk un ātrāk labvēlīgus lēmumus par labu nozarē strādājošajiem!”

 

Arodbiedrība IZM ir nosūtījusi ieteikumus, rosinājumus un pretenzijas.  LIZDA rosina IZM izvērtēt jaunajā kompetencēs balstītā mācību saturā iesaistīto  pedagogu darba slodzes organizēšanu, jo ir nepieciešams apmaksāt visus pedagogu veicamos darba pienākumus.

 

Izskatot MK grozījumus noteikumos LIZDA norāda:

 • Piemaksa valsts ģimnāzijās 10% apmērā ir jānosaka ne tikai 10. – 12.klašu pedagogiem, bet arī 7. – 9. klašu pedagogiem;
 • Piemaksu par papildu pedagoģisko darbu, kas nav iekļauts pedagoga amata aprakstā pedagogiem ir jānosaka 40 procentu apmērā, tāpat kā izglītības iestādes vadītājiem;
 • Interešu izglītības iestādēs jāatceļ koeficienta (0,5) piemērošana vadītāju, vietnieku grupai, jo viņu pienākumi, darba apjoms, atbildība par visu normatīvo aktu un prasību ievērošanu ir vienādi, neatkarīgi no izglītojamo skaita iestādē;
 • Grozījumu projektā noteiktie koeficienti (2 un 3)skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības klasēs (grupās) vai iekļaujoši vispārējās izglītības iestādēs, finansējumu nepalielinās tādā mērā, lai nodrošinātu kvalitatīvu iekļaujošo izglītību, tāpēc rosinām tos palielināt  (3 un 3,5);
 • Valsts ģimnāziju īstenotajās programmās skolēnu skaitam 7.–12. klasēs jāpiemēro koeficientu 1,22 un visās pārējās izglītības iestādēs, kurās īsteno vidējās izglītības programmas, skolēnu skaitam 10. –12. klasēs jāpiemēro koeficientu 1,1;
 • LIZDA iesaka speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, ar garīgās veselības traucējumiem, ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem finansēt, ievērojot uzturēšanas izdevumu normatīvu (gadā) vienam speciālās izglītības iestādes izglītojamam, kurš nesaņem internāta pakalpojumus piemērot koeficientu 1,20, jo  nakšņošanas izmaksas samazina koeficientu ne vairāk kā par 0,15.

 

Izvērtējot Informatīvo ziņojumu “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” LIZDA atzinīgi vērtē, ka daļa lēmumu par plānotajiem pasākumiem kvalitatīvas vidējās izglītības pieejamībai ikvienam skolēnam  tiek balstīti uz starptautiskā vidē publicētajiem pētījumiem pedagoģijā.

 

Izvērtējot Informatīvo ziņojumu un grozījumus Izglītības likumā LIZDA izteica šādus iebildumus:

 • Informatīvajā ziņojumā tiek norādīts, ka skolu tīkla sakārtošana ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam izglītojamajam, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa un skolas atrašanās vietas, bet plānotajos grozījumos tiek ņemti vērā tikai kvantitatīvie rādītāji. LIZDA norāda, ka nav  izvērtēti visi riski saistībā ar vidējās izglītības kvalitāti un pieejamību, ja tiks slēgtas vai reorganizētas 127 vidējās izglītības iestādes;
 • LIZDA iebilst pret atšķirīgu nosacījumu piemērošanu valsts augstskolu un privātajām vispārējās vidējās izglītības iestādēm attiecināmo minimālo izglītojamo skaita prasību 10.-12.klasē. Uzskatām, ka tiek pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips;
 • LIZDA iebilst pret terminēto darba līgumu ieviešanu vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.  Informatīvajā ziņojumā netiek minēti pamatoti argumenti šādu līgumu ieviešanas nepieciešamībai un netiek minēts, kādā veidā terminētie darba līgumi vispārējās izglītības iestāžu direktoriem ietekmēs kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu;

 

Latvijā ir nepieciešama pieejama un kvalitatīva metodiskā un profesionālās pilnveides atbalsta sistēmas izveidošana pedagogiem. Nepieciešams veikt pedagogu profesionālās pilnveides reālo vajadzību apzināšana.

 

LIZDA rosina papildināt Informatīvā ziņojuma sadaļu “Turpmākā rīcība”:

 1. IZM nodrošina līdz 01.07.2020. visu mācību priekšmetu/ kursu programmu paraugu izstrādi un pieejamību, kas nepieciešamas, lai uzsāktu īstenot kompetencēs balstīto mācību saturu, īpaši vidējās izglītības posmam;
 2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 01.07.2020. apkopot informāciju var vakancēm izglītības iestādēs, lai apzinātu pedagogu pietiekamību un laicīgi kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem piedāvātu risinājumus;
 3. Pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa un darba slodzes veidošanās principu pilnveidei izveidot starpinstitucionālu darba grupu, iekļaujot Finanšu ministrijas, sadarbības partneru un LIZDA pārstāvjus.

 

 

Pielikumi:

LIZDA atzinums IZM  par informatīvo ziņojumu “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” šeit!

LIZDA atzinums IZM par Grozījumi MK noteikumos Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” šeit!

LIZDA atzinums IZM par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”  šeit!

LIZDA atzinums IZM par Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” šeit!

LIZDA atzinums IZM par Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 477 „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” šeit!