Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Saeima atbalstījusi visus Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ierosinājumus vardarbības novēršanai izglītības iestādēs

Šodien Saeima trešajā, galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus Izglītības likumā, tostarp visas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības lūgtās izmaiņas vardarbības novēršanai izglītības iestādēs.

Veiktie grozījumi likumā arī nosaka, ka vecākiem būs pienākums “informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un jebkādiem citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības programmas apguvi un tajā iesaistītās personas.”

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga pauž milzīgu gandarījumu par to, ka pēc daudzus gadus ilgušām debatēm beidzot – ja tiks pieļauta vardarbība izglītības iestādē – tiks paaugstināta arī atbildība pilnīgi visām iesaistītajām pusēm. “Pēc diskusijām vairāku gadu garumā, pēc ilgstoša Saeimas atbildīgās komisijas darba ir panākts, ka visi LIZDA lūgtie grozījumi Izglītības likumā apstiprināti. Ļoti būtiski, ka pēc traģiskā notikuma Liepājā, mums izdevās panākt grozījumus, kas noteiks pienākumu vecākiem informēt izglītības iestādi, ja bērns var radīt draudus citu cilvēku, piemēram, savu skolas biedru, savu pedagogu un tehnisko darbinieku veselībai un pat dzīvībai.  Pateicamies Saeimas deputātiem par šiem būtiskajiem grozījumiem, jo tas ir nozīmīgs solis drošākai, labvēlīgākai videi ikvienā izglītības iestādē. Mēs visi esam līdzatbildīgi, lai izskaustu vardarbību un lai skolas psiholoģiskā un fiziskā vide būtu visiem droša. Izglītības nozares darbiniekam jāstrādā, kā arī jaunajai paaudzei jāmācās drošā vidē,” uzsver I. Vanaga, paralēli mudinot visu pakāpju izglītības iestāžu darbiniekus nesamierināties ar vardarbības gadījumiem un runāt par tie skaļi, lai kopīgiem spēkiem cīnītos pret šo parādību un izskaustu to.

Atgādinām, ka LIZDA biedri var saņemt konsultācijas, juridisko palīdzību, ja saskaras darba vietā ar vardarbību.

LIZDA rosinātie grozījumi Izglītības likumā vardarbības novēršanai:

  • papildināt pantu “Izglītības iestādes dibinātāja kompetence” ar 6. punktu šādā redakcijā:

6) pēc tam, kad no izglītības iestādes vadītāja saņemta informācija par vardarbību pret izglītības procesa īstenošanā iesaistītajām personām, nodrošina šīs informācijas izvērtēšanu un, ja nepieciešams, iesniegšanu tiesībaizsardzības institūcijām, kā arī sniedz atbalstu situācijas risināšanai izglītības iestādē.

  • papildināt pantu “Izglītības iestādes vadītājs” ar 3.6 daļu šādā redakcijā:

(36) Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums izvērtēt saņemto informāciju par vardarbību pret izglītības procesa īstenošanā iesaistīto personu, informēt izglītības iestādes dibinātāju un risināt situāciju izglītības iestādē.

  • papildināt panta “Pedagoga tiesības” pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

8) vardarbības gadījumā saņemt izglītības iestādes vadītāja un dibinātāja atbalstu;

  • papildināt panta “Pedagoga tiesības” pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

9) sadarbojoties ar izglītojamiem un vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), rīkoties atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai.

  • papildināt pantu “Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) tiesības bērna izglītības nodrošināšanā” ar 7. punktu šādā redakcijā:

7) iepazīties ar izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā iekšējās kārtības noteikumiem, un ievērot tos, sadarbojoties ar izglītības iestādi, pedagogiem un citām izglītības procesa īstenošanā iesaistītajām personām, kā arī uzturoties izglītības iestādes teritorijā un piedaloties izglītības iestādes organizētajos pasākumos.

  • izteikt panta “Vecāku (personu, kas realizē aizgādību” pienākumi” pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

2) sadarboties ar izglītības iestādi, kurā mācās bērns, tai skaitā ar pedagogiem un citām izglītības procesa īstenošanā iesaistītajām personām, kā arī bērna izglītības nodrošināšanas jautājumos — ar pašvaldību, ievērot izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, vispārējās uzvedības un ētikas normas;

  • izteikt panta “Vecāku (personu, kas realizē aizgādību” pienākumi” pirmās daļas

4) informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un jebkādiem citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības programmas apguvi un tajā iesaistītās personas.