Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Siekalu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem ir papildu darbs, kas būtu jāapmaksā, norāda arodbiedrība

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), izvērtējot skolotāja profesijas standartā noteiktos skolotāja pienākumus un uzdevumus, vērš likumdevēju un atbildīgo ministriju uzmanību, ka siekalu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem uz SARS-CoV-2 nav iekļauta skolotāju profesijas standartā noteikto pienākumu un uzdevumu klāstā, līdz ar to siekalu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem ir uzskatāma par papildu darbu, kas būtu attiecīgi jāapmaksā. Turklāt šāda papildu darba veikšana prasa arī papildu darba stundas, jo siekalu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem plānots veikt reizi nedēļā un to nav iespējams izdarīt skolotājam tarificētajā darba laikā.

Ministru kabineta pieņemtie tiesību akti paredz, ka izglītības iestādei ir uzlikts pienākums organizēt pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamo testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Lai nodrošinātu noteikumu grozījumu izpildi, izglītības iestādēs testēšanas materiāla savākšanu (siekalu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem uz SARS-CoV-2) tiek uzdots veikt skolotājiem. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” ir izstrādāts un 2020.gada 12.jūnija Profesionālās izglītības un nodarbinātība trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē saskaņots skolotāja profesijas standarts. Skolotāja profesijas standartā ir noteikti skolotāja pienākumi un uzdevumi, to izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, profesionālās zināšanas un kompetences. LIZDA atgādina, ka siekalu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem uz SARS-CoV-2 nav iekļauta skolotāju profesijas standartā noteikto pienākumu un uzdevumu klāstā, līdz ar to siekalu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem ir uzskatāma par papildu darbu, kas būtu attiecīgi jāapmaksā.

Darba likuma 65.panta pirmā daļa nosaka, ka darbiniekam, kas pie viena un tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par šāda darba veikšanu. Tādejādi, ja piemaksa par papildu darbu netiek nodrošināta, tad darbiniekam ir tiesības atteikties no papildu darba pienākumu veikšanas.

Turklāt šāda papildu darba veikšana prasa arī papildu darba stundas, jo siekalu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem plānots veikt reizi nedēļā un to nav iespējams izdarīt skolotājam tarificētajā darba laikā, jo tarificētais darba laiks ir paredzēts mācību stundu vadīšanai, sagatavošanai, izglītojamo darbu labošanai, individuālajam darbam un konsultācijām ar izglītojamajiem, sadarbībai ar pedagogiem, komunikācijai ar izglītojamiem un izglītojamo vecākiem, klases audzināšanai utml. pienākumiem nevis siekalu ņemšanai laboratoriskajiem izmeklējumiem. Ņemot vērā, ka darba devējam saskaņā ar Darba likuma 137.panta pirmo daļu ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas, tad laiks, kad skolotājs veiks siekalu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem, ir jāuzskaita kā papildus tarificētajam darba laikam nostrādātās stundas un darba devējam ir pienākums tās apmaksāt. Atkarībā no skolotāja tarificētās slodzes, papildus stundas kopā ar tarificētajām stundām mēneša ietvaros var pārsniegt normālo darba laiku un var izveidoties virsstundas, par kurām saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu skolotājam ir papildus jāsaņem piemaksa ne mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam notiktās stundas vai dienas algas likmes.

Pamatojoties uz iepriekš norādīto, LIZDA lūdz rast iespēju piešķirt finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piemaksu noteikšanai un izmaksai skolotājiem par papildus veicamajiem pienākumiem saistībā ar siekalu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem izglītojamajiem. Vēršam uzmanību, ka piemaksa ir jānosaka skolotājiem arī gadījumos, ja izglītības iestādē klasē tiek organizēts kombinētais (klātienes un attālinātais) mācību process.