Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Šodien Briselē notiek demonstrācija: Kopā pret taupību! Par pedagoga profesijas prestižu! 

Briselē tikās visu ES valstu finanšu ministri, kā arī Eiropas Parlamenta deputāti, aktualizējot ideju par atgriešanos pie stingriem taupības noteikumiem. Tas liktu ES valstu valdībām
veikt krasus izdevumu samazinājumus, galvenokārt aizskarot budžeta iestāžu darbinieku, tostarp izglītības nozares pārstāvju materiālās intereses.
Šī iemesla dēļ nodarbinātie un viņu arodbiedrības no visas Eiropas šodien pulcējas kopā Briselē, lai iestātos par savām tiesībām!
12.decembrī Briselē

notiek demonstrācija “Par taisnīgu attieksmi pret darba ņēmējiem”. Eiropas demonstrāciju organizē Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) kopā
ar Beļģijas konfederācijām, un tā ir daļa no ETUC kampaņas “Par taisnīgu attieksmi pret darba ņēmējiem”. Šis protests pulcē dažādu
nozaru pārstāvjus, kuri iestājas pret taupību un atbalsta cienīgus darba apstākļus. LIZDA biedrus šajā demonstrācijā pārstāv priekšsēdētājas
vietniece Irina Avdejeva. 

Eiropas izglītības darbinieku arodbiedrība (ETUCE) pulcē dalīborganizācijas no visas Eiropas un iestājas demonstrācijā par pedagogiem nepieciešamo atbalstu un pedagoga profesijas pievilcības trūkumu visā Eiropā. ETUCE un tās 127 dalīborganizācijas no 51 valsts, tai skaitā arī LIZDA, kas pārstāv vairāk nekā 11 miljonus pedagogu, ir izvirzījušas 10 galvenās prasības, lai izaicinātu izglītības politikas veidotājus nodrošināt valsts atbilstoši finansētas izglītības sistēmas. Šajā demonstrācijā ETUCE iestājas par desmit galvenajām prasībām: 

  1. veicināt pedagogu profesijas autonomiju; 
  2. nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu; 
  3. nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem, uzsākot darba gaitas; 
  4. nodrošināt kvalitatīvu profesionālo izaugsmi; 
  5. nodrošināt vienlīdzību un iestāties pret diskrimināciju; 
  6. nodrošināt drošus darba apstākļus; 
  7. nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru; 
  8. veidot demokrātisku skolas kultūru nodrošinot aktīvu pilsonisko līdzdalību; 
  9. nodrošināt kvalitatīvu sociālo dialogu; 
  10. nodrošināt pret pedagogiem cieņpilnu attieksmi un profesijas novērtējumu. 

Lai paaugstinātu skolotāja profesijas statusu un pievilcību visos izglītības līmeņos un nozarēs Eiropā, mēs kopā iestājamies un skaļi runājam par pedagogu tiesību ievērošanu, spēcīgu sociālo dialogu un cienīgiem darba apstākļiem izglītībā! 

Mums visiem ir nepieciešama piekļuve kvalitatīvai veselības aprūpei, izglītībai un drošības tīklam, kas mūs atbalstītu grūtos brīžos. Briselē notiek sarunas, kas varētu iedragāt tās
lietas, kas ļauj mūsu sabiedrībām uzplaukt. Mēs nevaram pieļaut, ka mēģinājums atgriezt Eiropu pie stingriem taupības noteikumiem izdodas. Darba kopienām ir nepieciešami
valsts ieguldījumi izglītībā, veselības aprūpē, nemainīgās algās un ilgtspējīgā nākotnē.