Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA: LIZDA dalība Innovation Norway, ERASMUS+ un Eiropas Izglītības arodbiedrību komitejas (ETUCE) projektos

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aktīvi līdzdarbojas starptautiskos sadarbības projektos. Patlaban LIZDA ir iesaistīta trīs vērienīgos projektos – ar Norvēģijas granta palīdzību LIZDA uzlabos sociālo dialogu izglītībā, ar dalību ERASMUS+ projektā tiks aktualizētas pirmsskolas pedagogu profesionālās kvalifikācijas vajadzības, LIZDA ar ETUCE/EFFE sociālā dialoga projektu veicinās skolotāja profesijas pievilcīgumu Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

 

 

Dita Štefenhagena, Dr.admin

LIZDA augstākās izglītības un zinātnes eksperte, ārējo sakaru koordinatore

 

 

Sadarbībā ar Innovation Norway uzlabos sociālo dialogu izglītībā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) noslēgusi līgumu ar  Innovation Norway fondu par LIZDA projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” realizāciju. Patlaban iecerēts, ka projekta aktivitātes tiks realizētas desmit  mēnešu garumā, projektu noslēdzot 2021. gada martā. Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās aktivitātes:

  1. E-platformas izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātu informāciju un apmācības LIZDA biedriem un sadarbības partneriem;
  2. LIZDA valdes pieredzes vizīte Norvēģijā, Izglītības darbinieku arodbiedrības Finnmarkas nodaļā Altā, lai iegūtu informāciju par Norvēģijas izglītības arodbiedrību darbu un sociālā dialoga veidošanu;
  3. Sociālā dialoga reģionālie forumi Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Jelgavā, un projekta noslēguma konference Rīgā.

Sociālā dialoga forumos plānots ne tikai dalīties pieredzē un uzlabot sadarbību, bet arī popularizēt vairākus labās prakses dokumentus, piemēram, darba koplīgumus un ģenerālvienošanos. Forumos paredzēts grupu darbs, apspriežot ģenerālvienošanās un koplīgumu dokumentu paraugus, labās sadarbības prakses piemērus starp pašvaldībām un LIZDA arodorganizācijām, sociālā dialoga piemērus vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. Tā pat arī tiks izstrādātas rekomendācijas nacionāla līmeņa institucionālās platformas darbības pilnveidei, vienojot LIZDA, Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju (LIVA), Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), Latvijas Lielo pilsētu asociāciju (LLPA), UNESCO, vecāku organizāciju kopējai sadarbībai, pārstāvot izglītībā nodarbināto intereses.

Sociālā dialoga forumi reģionos plānoti, paralēli izstrādājot e-platformu LIZDA biedriem un sadarbības partneriem. E-platformas mērķis – izmantojot digitālo vidi, sniegt informāciju un apmācības par LIZDA biedriem aktuālām profesionālās kvalifikācijās tēmām sociālā dialoga kontekstā, labākās prakses piemēriem koplīgumu, ģenerālvienošanās u.c. sadarbības līgumu realizācijā, kā arī izstrādāt dažādus tiešsaistes testus par izglītības arodbiedrību nozīmi, īpaši sociālā dialoga veidošanā ar valsts un pašvaldības institūcijām. E-platforma būs nozīmīgs informatīvs resurss ne tikai biedriem, bet arī sadarbības partneriem IZM, LIVA, LPS un LLPA organizācijās, lai labāk izprastu LIZDA darbības nozīmi, mērķus un kopīgas sadarbības nozīmi vienotu mērķu sasniegšanai izglītības nozarē.

Sadarbības organizācija Norvēģijā, kas atsaukusies dalībai LIZDA iniciētajā projektā, ir Izglītības darbinieku arodbiedrība Norvēģijā (Union of Education Norway), Finnmarkas  nodaļa, kas atrodas Altā. Alta ir Finnmarkas (apgabals Norvēģijā, kas atrodas valsts galējos ziemeļos) lielākā pilsēta. Tajā dzīvo apmēram 20 000 iedzīvotāju, un tā ir strauji augoša pilsēta. Neskatoties uz to, ka Alta atrodas tālu ziemeļos, pilsētā ir daudzas izglītības iestādes –  bērnudārzi, skolas, universitāte. Plaši tiek izmantotas dabas bagātības, un Altu dēvē arī par ziemeļblāzmas galvaspilsētu. 1899. gadā Altā tika izveidota  pasaulē pirmā  ziemeļblāzmas observatorija. LIZDA valdes pārstāvjiem būs iespēja iepazīties ar Norvēģijas Izglītības darbinieku arodbiedrības darbu – kā tiek veidota sadarbība ar pašvaldību, valsts institūcijām, kā tiek piesaistīti biedri, kā arī izzināt arodbiedrības biedru aktivitātes, apmeklējot bērnudārzu un skolu.

LIZDA ar ERASMUS+ projektu aktivizēs pirmsskolas pedagogu profesionālās kvalifikācijas vajadzības

Pašlaik izskatīšanas procesā ir ERASMUS+  projekts “Profesionāļi un vecāki ceļā uz holistisku pieeju pirmsskolas izglītībā” par pirmsskolas pedagogu profesionālo pilnveidi, kurā LIZDA pieteikusies kā projekta partneris.

Lietuvas izglītības darbinieku arodbiedrība (Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos – LŠMPS), kura arī ir iesaistīta projekta, sākotnēji uzaicināja LIZDA pārstāvjus uz tikšanos Lietuvā, Šauļos. Tiekoties ar LŠMPS biedriem – pedagogiem, LŠMPS priekšsēdētaja vietnieku Ramūnas Znutas un projektu vadītāju Ingu Puišu Šauļu Vincas Kudirkas proģimnāzijā (Šiauliai Vinco Kudirkos progymnasium), tika apspriestas Latvijas un Lietuvas pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņas vizītes. Piemēram, pedagogi – LŠMPS biedri, Vincas Kudirkas proģimnāzijas pedagogi vēlētos apmeklēt relatīvi tuvu esošās skolas Jelgavā un Jelgavas rajonā.

Projektā “Profesionāļi un vecāki ceļā uz holistisku pieeju pirmsskolas izglītībā” iesaistītas septiņas valstis: Zviedrija, Itālija, Malta, Serbija, Francija, Latvija un Lietuva. Plānotais projekta laika grafiks: 2021.-2023. gads.

Projekta mērķis ir izglītot pirmsskolas izglītības pedagogus, vecākus un izglītības jomas profesionāļus par nepieciešamajām kompetencēm un prasmēm (kopā tiks ietvertas apmācības 25 profesionālās kvalifikācijas jomās), veicot pedagoga darbu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Projekts ietvers gan sadarbības, gan apmācību iespējas, kuras tiks apgūtas semināros un darba grupās iesaistītajās valstīs. Viena no apmācību vizītēm plānota arī Itālijā, Perudžā (Perugia), kas atrodas Itālijas Umbrijas reģionā. Pilsētā ir plašs izglītības iestāžu piedāvājums – sākot no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai.

Svarīgs projekta  nosacījums – pedagogiem no pirmsskolas izglītības iestādēm, kuri piedalīsies projektā, apgūtās prasmes būs jānodod tālāk plašākam izglītībā nodarbināto lokam – citiem pirmsskolas pedagogiem, bērnu vecākiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem. Tātad, paredzēts, ka projektā iesaistītie pirmsskolas pedagogi – LIZDA biedri, kļūs par projektā apgūto prasmju izplatītājiem.

Projekta noslēgums plānots kā apaļā galda diskusija ar visām projektā iesaistītajām pusēm 2023. gadā Beļģijā, Briselē.

 

LIZDA ar ETUCE/EFFE sociālā dialoga projektu veicinās skolotāja profesijas pievilcīgumu Latvijā un citās ES valstīs

LIZDA kā projekta partneris iesaistījies Eiropas Izglītības arodbiedrību komitejas (ETUCE) un Eiropas Izglītības darba devēju federācijas (EFEE) sociālā dialoga projektā “Sociālais dialogs ceļā uz skolotāja profesijas pievilcīguma veicināšanu” (Towards a Framework of Action on the Attractiveness of the Teaching Profession through effective Social Dialogue in Education). Projekta laika grafiks: 2020.-2022. gads. Projekta mērķis – izpētīt, kā un cik lielā mērā izglītības nozares sociālie partneri ES valstīs  spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanu izglītības jautājumos. Mērķa ietvaros tiks stiprināta sociālo partneru kapacitāte, izzināti izaicinājumi un problēmas, kas kavē produktīva sociālā dialoga norisi. Projekts vērsīs īpašu uzmanību sociālā dialoga realizācijai, kā arī – vai tiek iniciēti vienoti, pārdomāti pasākumi skolotāja profesijas prestiža paaugstināšanai, tieši Austrumeiropas valstīs. Tiks pārskatīts, vai sociālā dialoga praksē iesaistās darba devēji, un kuras ir tās organizācijas, kuras pārstāv izglītības darba devējus. Līdzšinējā Eiropas Izglītības sociālā dialoga (ESSDE) darba grupā vairāku valstu t.sk., Latvijas, darba devēji nepiedalījās. Lai izmantotu Eiropas Izglītības darba devēju federācijas (EFEE) informācijas un apmācību iespējas, nepieciešama Latvijas izglītības darba devēju pārstāvniecība un biedru naudas iemaksas šajā Eiropas organizācijā.

 

Projektā iesaistītas daudzas valstis: Itālija, Īrija, Latvija, Igaunija, Lietuva, Rumānija, Serbija, Polija, Melnkalne,  Ungārija, Čehija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Francija, Nīderlande u.c. Starptautiska pieredzes apmaiņa, rezolūciju izstrāde, uzrunājot visu līmeņu izglītības darba devējus par izaicinājumiem un risinājumiem, kurus katrā no valstīm būtu nepieciešams ieviest, lai uzlabotu skolotāju profesijas prestižu, ir svarīga arī Latvijai. Īpaši pēdējos gados LIZDA kā sociāla partnera ieteikumi izglītības normatīvo aktu izstrādē t.sk., skolotāja prestiža paaugstināšanai, ne vienmēr tiek uzklausīti un ņemti vērā. Sociālā dialoga stiprināšana atbilstoši rietumvalstu praksei, un skolotāja profesijas prestiža paaugstināšana ir aktuāli Latvijas izglītības jautājumi.

Ditas Štefenhagenas un citu LIZDA ekspertu analītiskos rakstus lasi “LIZDA Vēstnesis” pavasara numurā.