Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA izsludina studiju noslēguma darbu konkursa “ATSPĒRIENS” jauno sezonu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izsludina studiju noslēgumu darbu konkursa “Atspēriens” jauno sezonu. Konkursa mērķis ir  rosināt Latvijas augstskolu un koledžu studentus izstrādāt studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas/ bakalaura/maģistra/doktora darbu) par LIZDA darbības jomām saistošiem tematiem, tādējādi veicinot jauniešu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā. Labāko darbu autori saņems naudas balvas.

 

Konkursā piedāvātie temati:

 •  pedagogu darba samaksas ietekmējošie faktori vispārējās izglītības iestādēs Eiropā;
 • akadēmiskā personāla darba samaksa un to ietekmējošie faktori;
 • zinātniskā personāla cienīga darba apstākļu nodrošināšana;
 • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības loma mūsdienu Latvijā;
 • ārvalstu labās prakses piemēru analīze arodbiedrības biedru piesaistei;
 • izglītības iestāžu darbinieku un pedagogu motivācija iesaistīties arodbiedrībā un biedru gatavība atbalstīt arodbiedrības aktivitātes;
 • pedagogu pašizjūta, apmierinātība ar savu darbu;
 • faktori, kas veicina pedagogus pamest darbu izglītības iestādē un mainīt karjeru;
 • jauno pedagogu motivācija palikt izglītības sistēmā;
 • karjeras iespējas izglītības sistēmā;
 • tiesību un pienākumu sadale starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem izglītības un audzināšanas procesā;
 • birokrātisko prasību ietekme uz pedagogu darba kvalitāti;
 • pedagogu profesijas prestižs;
 • sociālais dialogs izglītības nozarē: izpratne par sociālo dialogu, kā arī gatavība tajā iesaistīties; kritēriji efektīva un kvalitatīva sociālā dialoga vērtēšanai;
 • dažādu valstu sociālā dialoga pieredzes salīdzinājums un labās prakses piemēri;
 • arodbiedrības tēls Latvijas sabiedrībā;
 • pedagogu tālākizglītības kursu pieprasījums un piedāvājums;
 • jauno zinātnieku akadēmiskās un profesionālās karjeras iespējas Latvijā dažādās zinātnes nozarēs;
 • citi temati, kas saistīti ar arodbiedrības darbu.

Uzmanību! Darbā obligāti jābūt aktualizētai arodbiedrības darbības lomai un nozīmei.

Konkursa uzvarētājus noteiks LIZDA Valde, iesniegtos darbus vērtējot pēc kritērijiem: atbilstība nolikumā definētajiem tematiem, pētījuma praktiskā pielietojamība arodbiedrības darbā, kopējā darba kvalitāte. Labākā darba autors saņems naudas balvu – 350 EUR par bakalaura darbu, 450 EUR – maģistra darbu, 550 EUR – doktora darbu.

Konkursam drīkst iesniegt arī iepriekšējā gadā izstrādātus noslēguma darbus (kvalifikācijas, bakalaura, maģistra vai doktora darbus).

Lai pieteiktos konkursam, pretendentam līdz 2021. gada 1. augustam (ieskaitot) elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa un studiju noslēguma darbs (kvalifikācijas/ bakalaura/maģistra/doktora darbs) elektroniski jāsūta LIZDA birojam uz e-pastu atsperiens@lizda.lv.

Konkursa “Atspēriens” nolikums šeit!