Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Svarīgi pedagogiem par individuālo konsultāciju sniegšanu skolēniem

2021.gada 18.februāra Ministru kabineta (MK) sēdē ir apstiprināts informatīvais ziņojums “Par skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju apmaksu mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā” un MK rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (MK 2018.gada 18.februāra sēdes protokols Nr.18, 49.§), lai nodrošinātu finansējumu 12 311 876 euro apmērā samaksai par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem, Covid-19 pandēmijas laikā.

 

Ņemot vērā, ka jau pirms papildu finansējuma piešķiršanas ir radusies neizpratne par konsultāciju apmaksu, ja pedagogi jau strādā pilnu normālo nedēļas darba laiku, kas ir noteikts saskaņā ar Darba likumu (40 stundas nedēļā), Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) aicina ar izglītības iestādes direktora rīkojumu noteikt:

  • konsultāciju stundas, kas kopsummā ar nolīgto un nostrādāto darba stundu skaitu pārsniedz normālo nedēļas darba laiku (40 stundas nedēļā) un kas tiek sniegtas, pamatojoties uz MK rīkojumu (ne vairāk kā 10 stundas nedēļā), uzskaitīt kā virsstundas;
  • par nostrādātajām virsstundām noteikt piemaksu 100 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu.

Ministru kabinetā 18.02.2021. apstiprinātais “Informatīvais ziņojums par skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju apmaksu mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā nosaka”, ka atsevišķos gadījumos papildu konsultācijas var notikt arī attālināti. LIZDA un LIVA aicina būt atbildīgiem pret pedagogu un skolēnu veselības drošību un ņemt vērā reālo situāciju, lai varētu sasniegt individuālo konsultāciju pamatmērķi – sniegtas individuālās konsultācijas skolēnam. Uzskatām, ka konsultāciju sniegšanas veids, klātienes vai attālināts, ir sekundārs situācijā, kad valstī ir Covid-19 pandēmija. Norādām, ka atsevišķie gadījumi, kuros konsultācijas var notikt attālināti, var būt, piemēram:

  • pedagogs ir riska grupā (vecums, vāja imunitāte, hroniska saslimšana, onkoloģiskā saslimšana);
  • sabiedriskā transporta pieejamība, izvērtējot epidemioloģiskos riskus, kas var rasties izmantojot sabiedrisko transportu, lai nokļūtu izglītības iestādē gan izglītojamajam, gan pedagogam;
  • pedagoga noslogotība, kas apgrūtina klātienes konsultāciju sniegšanu pēc attālinātajām mācībām;
  • pedagoga ģimenes situācija, aprūpējot pirmsskolas vecuma bērnu, ja pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojums nav pieejams Covid-19 izplatības dēļ;
  • pedagogs atrodas pašizloācijā, jo ir bijis kontaktpersona;
  • c.

Normatīvie akti par individuālo konsultāciju apmaksu virsstundu gadījumā:

2016.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

  1. Pedagoga darba slodze – kopējais tarificēto stundu skaits nedēļā – nedrīkst pārsniegt Darba likumā noteikto normālo nedēļas darba laiku – 40 stundas nedēļā, neskaitot promesoša pedagoga aizvietošanu.

Darba likums

131.pants. Normālais darba laiks

(1) Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks — 40 stundas. Dienas darba laiks šā likuma izpratnē ir darba laiks diennakts periodā.

137.pants. Darba laika uzskaite

(1) Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.

136.pants. Virsstundu darbs

(1) Virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika.

(2) Virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darbinieks un darba devējs par to vienojušies rakstveidā.

(3) Darba devējam ir tiesības nodarbināt darbinieku virsstundu darbā bez viņa rakstveida piekrišanas šādos izņēmuma gadījumos:

1) ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības;

2) lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā;

3) steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai noteiktā laikā.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos virsstundu darbs turpinās ilgāk par sešām dienām pēc kārtas, darba devējam ir nepieciešama Valsts darba inspekcijas atļauja turpmākajam virsstundu darbam, izņemot gadījumus, kad līdzīgu darbu atkārtošanās nav paredzama.

(5) Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus.

(6) Aizliegts nodarbināt virsstundu darbā personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

(7) Grūtnieci, sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un sievieti, kas baro bērnu ar krūti, visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam, var nodarbināt virsstundu darbā, ja viņa devusi rakstveida piekrišanu.

(8) Ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros, darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.

(9) Vienlaikus ar vienošanos par virsstundu darbu vai norīkošanu to veikt darbinieks un darba devējs var vienoties, ka darbiniekam piemaksu par virsstundu darbu aizstāj ar apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam, kā arī par šāda apmaksāta atpūtas laika piešķiršanas kārtību.

(10) Ja darbiniekam nepiešķir piemaksu par virsstundu darbu, bet to aizstāj ar apmaksātu atpūtu, tad šādu apmaksātu atpūtu piešķir mēneša laikā no virsstundu darba veikšanas dienas, bet, ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, apmaksātu atpūtu piešķir nākamajā pārskata periodā, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, apmaksāto atpūtu var pievienot ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam, atkāpjoties no šajā daļā noteiktās vispārīgās kārtības.

(11) Ja darbinieks un darba devējs ir vienojušies, ka par virsstundu darbu darbiniekam piešķir apmaksātu atpūtu, bet darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas līdz apmaksātas atpūtas izlietošanas dienai, darba devējam ir pienākums izmaksāt attiecīgo piemaksu par virsstundu darbu.

68.pants. Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā

(1) Darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, — ne mazāk kā 100 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.