Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sveicam konkursa “Atspēriens” dalībniekus!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) tradicionāli katru gadu izsludina studiju noslēgumu darbu konkursu “Atspēriens”. Konkursa mērķis ir  rosināt Latvijas augstskolu un koledžu studentus izstrādāt studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas/ bakalaura/maģistra/doktora darbu) par LIZDA darbības jomām saistošiem tematiem, tādējādi veicinot jauniešu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā. Labāko darbu autori saņems naudas balvas. Sveicam šī gada dalībniekus, kuru veikums apbalvots ar veicināšanas balvām!

RSU KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTE
Akadēmiskā studiju programma “Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība”
Aijas Brikšes MAĢISTRA DARBS
“SKOLOTĀJA PROFESIJA LATVIJĀ: NODIBINĀJUMA “IESPĒJAMĀ MISIJA” UN LIZDA KOMUNIKĀCIJA NO 2016. LĪDZ 2019. GADAM.”

LU PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU UN PEDAGOĢISKO INOVĀCIJU NODAĻAS
Ilzes Ločmeles MAĢISTRA DARBS
“PROFESIONĀLĀS REHABILITĀCIJAS PILNVEIDES VADĪBA PERSONU AR FUNKCIONĒŠANAS TRAUCĒJUMIEM IEKĻAUŠANAI SABIEDRĪBĀ”

LU PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU PEDAGOĢISKO INOVĀCIJU NODAĻA
Lauras Šķesteres MAĢISTRA DARBS
“PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJU TĀLĀKIZGLĪTĪBA”

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES
EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTE
SOCIĀLO UN HUMANITĀRO ZINĀTŅU INSTITŪTS
Ilzes Vīķes SOCIĀLO ZINĀTŅU AKADĒMISKĀ MAĢISTRA GRĀDA DARBS
“PROFESIONĀLĀS DZĪVES KVALITĀTE: LLU PIEMĒRS”