Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Tikai ar darba un privāto dzīvi apmierināti pedagogi varēs nodrošināt kvalitatīvu, uz katra bērna izaugsmi vērstu izglītību!

Uzsākot jauno mācību gadu, izglītības iestāžu darbinieki sastopas ar daudz jauniem izaicinājumiem, atsākot mācības klātienē. Skolu vadītājiem, skolotājiem un citiem darbiniekiem ir jāveic virkne papildus pienākumu, lai uzraudzītu epidemioloģisko situāciju. Tas atņem būtiskus resursus tiešo izglītības funkciju īstenošanai un pandēmijas izgaismoto problēmu risinājumu meklēšanai. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Latvijas Prasmju stratēģijā akcentēts: “Skolotāji ir vissvarīgākais ar skolu saistītais faktors, kas nosaka skolēnu sasniegumus. Ikvienai valstij, kuras mērķis ir starptautiski konkurētspējīga izglītības sistēma, ir nepieciešams pieņemt darbā, noturēt, attīstīt un veidot augstas kvalitātes mācībspēku saimi.” Šī gada vasarā OECD simpozijā par skolotāju un izglītības nākotni, kā arī Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) konferencē tika uzsvērts, ka primāri pēc pandēmijas un ilgstoša attālinātā mācību procesa nepieciešams:
?saprast, kas skolotājam jāzina par skolēnu vajadzībām, atgriežoties klātienes mācību procesā;
?kādas profesionālās zināšanas un prasmes tagad nepieciešamas skolotājiem, lai palīdzētu skolēniem pēc pandēmijas;
?kā efektīvi nodrošināt kvalitatīvu, pieejamu nepieciešamo profesionālo pilnveidi un atbalstu skolotājiem.
Skolotāja profesija ir ļoti radoša – katra diena skolotājam ir jaunu, nebijušu, interesantu, aizraujošu un sarežģītu izaicinājumu pilna. Tieši šobrīd, vairāk nekā jebkad, pedagogiem ir svarīgi sevi profesionāli un emocionāli bagātināt, jo skolēna labizjūta ir cieši saistīta ar pedagoga un vecāka labizjūtu. Pedagogs, kuram ir pietiekami iekšējie un ārējie resursi, varēs ieraudzīt katra bērna vajadzības un sniegt nepieciešamo atbalstu viņa izaugsmei un kopā ar vecākiem sadarboties bērna vislabākajās interesēs.
LIZDA aicina sabiedrību un visus izglītībā iesaistītos rūpēties, lai katram pedagogam būtu nodrošināti nepieciešamie resursi, profesionālais un emocionāla atbalsts, lai pedagogs varētu domāt tikai par savu tiešo pienākumu veikšanu katra bērna izaugsmei un labizjūtai. Aicinām pedagogus atbalstīt vienam otru un aktīvi paust savas profesionālās vajadzības, lai saņemtu kvalitatīvu, individualizētu profesionālai pilnveidei nepieciešamo atbalstu darba laikā par darba devēja līdzekļiem.