Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

TIKAI KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS! Aicinām būt aktīviem un piedalīties streikā

Aicinājums piedalīties LIZDA organizētajā

izglītības un zinātnes nozares darbinieku  streikā!

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina ikvienu izglītības un zinātnes nozares darbinieku,

gan LIZDA biedru, gan pārējos nozarē strādājošos

(pedagogus, tehniskos darbiniekus, izglītības iestāžu vadītājus) –

PIEVIENOTIES BEZTERMIŅA STREIKAM,

kas tiks uzsākts no š.g. 19. septembra,

lai KOPĀ paustu neapmierinātību par esošo situāciju nozarē un

KOPĀ panāktu streika prasību izpildi!

 

LIZDA,  jau ilgstoši nespējot panākt vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM) par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādes un darba slodzes sabalansēšanas jautājumiem (veiktās darbības vēstules 1.pielikumā), 2022.gada 18.augustā nosūtīja IZM vēstuli, kurā, pamatojoties uz Darba strīdu likuma 14.pantu, tika izvirzītas šādas prasības:

 

  • Izglītības likuma 53. panta trešās daļas izpilde, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023. gada (prasību izklāsts vēstules 2.pielikumā);
  • darba slodzes sabalansēšana visiem pedagogiem no 2023. gada (prasību izklāsts vēstules 3.pielikumā).

Ņemot vērā, ka IZM savā 2022.gada 23.augusta atbildes vēstulē nav piekritusi LIZDA izvirzītajām prasībām, laikā no 2022.gada 24.augusta līdz 2022.gada 7.septembrim, pamatojoties uz Darba strīdu likuma 15.pantu, plānots organizēt izlīgšanas komisijas darbu. Attiecīgi, ja rezultāts izlīgšanas komisijā būs neapmierinošs, pamatojoties uz Streiku likuma 11. panta otro daļu un Darba strīdu likuma 15. panta piekto daļu, tiks organizēts izglītības un zinātnes nozares darbinieku beztermiņa streiks no š.g. 19. septembra. LIZDA norāda, ka ir gatava kompromisiem sarunās ar IZM un izsaka cerību, ka izlīgšanas komisijā būs iespējams vienoties par prasību izpildi un novērst izglītības un zinātnes nozares darbinieku streiku.

 

Līdz š.g. 7. septembrim (ieskaitot) visām LIZDA pirmorganizācijām ir jāorganizē  biedru sapulce, lai lemtu par pievienošanos streikam, sastādītu streikotāju sarakstu, atbilstoši LIZDA izstrādātājai formai, un iesniegtu to attiecīgās iestādes administrācijai un LIZDA arodorganizācijai. Sīkāka tehniskā informācija kopā ar veidlapu paraugiem ir izsūtīta visiem LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētājiem (kontakti šeit: https://www.lizda.lv/kontakti/daliborganizacijas/). LIZDA pirmorganizācijas sapulcē ir jāpiedalās vismaz pusei no pirmorganizācijas biedriem, taču arodbiedrības sapulcē var tikt aicināti piedalīties arī pārējie iestādes darbinieki, kas nav arodbiedrības biedri. Par Jūsu pirmorganizācijas sapulces norises laiku un iespēju pieteikties dalībai streikā, aicinām jautāt Jūsu iestādes arodbiedrības priekšsēdētājam vai arī vērsties pie LIZDA teritoriālās dalīborganizācijas priekšsēdētāja (https://www.lizda.lv/kontakti/daliborganizacijas/).

– Gadījumā, ja Jums nav iespēja piedalīties LIZDA pirmorganizācijas rīkotajā biedru sapulcē, bet vēlieties pievienoties streikam, lūdzu līdz š.g. 7. septembrim (ieskaitot) informējiet par to savas LIZDA pirmorganizācijas priekšsēdētāju, kas apkopos streikotāju sarakstus Jūsu iestādē un informēs par to arī izglītības iestādes vadītāju.

– Gadījumā, ja  vairākums no Jūsu pirmorganizācijas biedriem nobalso nepievienoties streikam, bet atsevišķi LIZDA biedri un citi iestādes darbinieki vēlas piedalīties streikā, tas jāfiksē sapulces protokolā un šie darbinieki drīkst piedalīties streikā. Šādā gadījumā šiem darbiniekiem līdz š.g. 7. septembrim par dalību streikā jāpiesakās pie LIZDA dalīborganizācijas priekšsēdētāja (kontakti šeit: https://www.lizda.lv/kontakti/daliborganizacijas) un jāinformē izglītības iestādes vadītājs.

 

LIZDA informē, ka izglītības un zinātnes nozares darbinieku streika laikā darbinieki  neveic savus darba pienākumus un viņiem ir tiesības neatrasties darba vietā.

 

Informējam, ka LIZDA pirmorganizācijās priekšsēdētājs centralizēti saskaņos ar iestādes  vadītāju, ka streika dalībnieki drīkst e-klases /e-studiju vietnēs informēt izglītojamos/ studējošos par dalību streikā un LIZDA streika prasībām.

Aicinām streikotājus savlaicīgi informēt izglītojamos/studējošos, vecākus ar piedalīšanos streikā, kā arī  aicināt neierasties izglītības/zinātnes  iestādē, jo streikotāji neveiks darba pienākumus!

Informējam, ka LIZDA birojs ir nosūtījis aicinājumu atbalstīt LIZDA streika prasības visiem izglītības iestāžu vadītājiem, pašvaldībām, vecāku organizācijām, rektoriem, koledžu direktoriem, kā arī nozaru organizācijām.

 

Pamatojoties uz Streiku likuma 28.pantu, aicināsim IZM vienoties ar LIZDA par darba samaksas izmaksu streika laikā darbiniekiem, kas piedalās streikā, un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu par šiem darbiniekiem. Tāpat LIZDA ir vērsusies pašvaldībās, lai noskaidrotu  viņu gatavību kompensēt streikojošajiem darbiniekiem streika laikā neizmaksāto darba samaksu gadījumā, ja netiks panākta vienošanās ar IZM par darba samaksas izmaksu streika laikā darbiniekiem. Ja šādu vienošanos ar IZM nebūs iespējams panākt, pēc streika norises LIZDA biedriem, kas streikos,  no LIZDA Streika un akciju fonda tiks izmaksāts materiālās palīdzības pabalsts 20,00 EUR apmērā par katru nostreikoto dienu. LIZDA pirmorganizācijas priekšsēdētājs par katru streikotāju – kas ir LIZDA biedrs, atzīmēs nostreikoto dienu skaitu.

LIZDA vērš uzmanību:

  • darbinieku tiesības streikot ir noteiktas Latvijas Republikas Satversmes 108.pantā (Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot. Valsts aizsargā arodbiedrību brīvību.);
  • darbinieku nedrīkst piespiest piedalīties streikā vai neļaut viņam piedalīties streikā (Streiku likuma 4.panta otrā daļa);
  • darbinieku piedalīšanās streikā saskaņā ar Streiku likumā noteikto kārtību nav uzskatāms par darba līguma un darba tiesību pārkāpumu un nevar būt par pamatu darbinieku atlaišanai no darba (Streiku likuma 26.panta pirmā daļa);
  • darbiniekiem, kas piedalās streikā saskaņā ar Streiku likumā noteikto kārtību, tiek saglabāta darba vieta (Streiku likuma 26.panta otrā daļa);
  • darbinieki, kas piedalās streikā saskaņā ar Streiku likumā noteikto kārtību, nav disciplināri sodāmi par to (Streiku likuma 26.panta trešā daļa);
  • darbiniekus, kas nepiedalās streikā un turpina darbu, nedrīkst piespiest uzņemties streikojošo darbinieku darbu (Streiku likuma 30.pants);
  • streika laikā darba devējs nedrīkst streikojošo darbinieku vietā pieņemt jaunus darbiniekus nolūkā novērst vai apturēt streiku vai izvairīties no streikojošo darbinieku prasību izpildes (Streiku likuma 33.pants).

 

LIZDA informē, ka vērsīsies tiesībsargājošās iestādēs, ja streika laikā tiks konstatētas darba devēja darbības ar mērķi novērst streiku vai pārkāpumi pret streikojošajiem darbiniekiem vai darbiniekiem, kas nepiedalās streikā. Šādu situāciju gadījumā aicinām Jūs nekavējoties par to informēt  LIZDA dalīborganizāciju (kontakti šeit: https://www.lizda.lv/kontakti/daliborganizacijas/)  vai LIZDA biroja juriskonsulti Lieni Janeku (liene.janeka@lizda.lv, tālrunis: 25690988).

Izglītības un zinātnes nozarē strādājošie ir galvenais resurss, lai tiktu nodrošināta Izglītības likumā noteiktā mērķa izpilde. Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešams enerģisks, radošs un motivēts pedagogs, kurš ir pārliecināts par savu nodarbinātības stabilitāti, saņem cienīgu darba samaksu, var atļauties sabalansēt darbu ar privāto dzīvi, jo darba pienākumus var paveikt darba vietā un darba laikā. Ja tiks izpildītas LIZDA izvirzītās prasības, tad izglītības iestāžu darbiniekiem tiks nodrošināta augstāka profesionālās dzīves kvalitāte, sabalansētāka darba slodze, cienīgāka darba alga, mazināta profesionālā izdegšana un vakances.

 

Tādēļ TIKAI KOPĀ varam iestāties par mūsu tiesībām, kas jau vairāku gadu garumā netiek ievērotas, un panākt streika prasību izpildi!

TIKAI KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS!

Aicinām Jūs būt aktīviem – PIEDALĪTIES STREIKĀ,

kā arī uzrunāt un aicināt streikam pievienoties arī Jūsu kolēģus!