Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Valdība apstiprinājusi mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm līdz šī gada beigām

2023. gada 3.oktobrī valdība apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto rīkojuma projektu par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm līdz šī gada beigām.

Šodien piešķirtā valsts mērķdotācija tiek sadalīta pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, uzturēšanas izdevumiem 2023./2024. mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem. Piešķirtais finansējums ļauj – sākot no 2023. gada 1. septembra – nodrošināt pamata un vispārējās vidējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogiem zemākās mēneša darba algas likmi 1224 eiro (par slodzi 36 stundas nedēļā), bet pirmsskolas pedagogiem – 1240 eiro (par slodzi 40 stundas nedēļā). Atgādinām, ka līdz 2023.gada 1.septembrim pedagogu zemākās mēneša darba algas likme bija 900 eiro (par slodzi 30 stundas nedēļā), bet pirmsskolas pedagogu zemākā mēneša darba algas likme – 1070 eiro (par slodzi 40 stundas nedēļā).

Kopējais mērķdotāciju finansējums pašvaldību izglītības iestādēm  2023.gadam ir 526 967 090 eiro, bet šā gada četriem mēnešiem tiek sadalīti 183 144 175 eiro, no tiem indikatīvi 2 138 412 eiro paredzēti Ukrainas civiliedzīvotāju izglītošanai.

 

Finansējuma sadali IZM veikusi, pamatojoties uz pašvaldību un privāto izglītības iestāžu ievadīto un apstiprināto informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā – skolēnu skaitu izglītības pakāpē attiecīgajā teritorijā un izglītības iestādē īstenotajām mācību programmām uz 2023. gada 1. septembri. Aprēķinātais finansējums par 3 881 630 eiro pārsniedz 2023. gada budžetā apstiprināto, jo pieaudzis izglītojamo skaits, tostarp 2,3 miljoni eiro nepieciešami 3292 Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības vajadzību nodrošināšanai un 1,6 miljoni eiro saistībā ar pārējo izglītojamo skaitu un struktūras izmaiņām. Nepieciešamais papildu finansējums mērķdotācijai nodrošināts, veicot atbilstošas pārdales budžeta ietvaros.

 

Pašvaldību  interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šā mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem paredzēti – 8 685 571, 2023. gadā kopā – 24 531 942 eiro un no kopējā finansējuma indikatīvi 104 011 eiro – Ukrainas civiliedzīvotāju izglītošanai 2023./2024. mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem.

 

Pašvaldību speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus un speciālajām pirmsskolas grupām 2023./2024. mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem paredzēti 21 732 110 eiro, bet 2023. gadam kopā 63 035 444 eiro. No kopējā finansējuma šā mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem pedagogu darba samaksai paredzēti – 14 710 811 eiro, bet uzturēšanas izdevumiem – 7 021 299 eiro. Savukārt, Ukrainas civiliedzīvotāju izglītošanai 2023./2024. mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem no kopējā finansējuma indikatīvi paredzēti 193 046 eiro.

 

Pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām

iemaksām šā mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem – 20 888 128, bet 2023. gadam kopā – 57 563 256 eiro un indikatīvi 239 283 eiro – Ukrainas civiliedzīvotāju izglītošanai 2023./2024. mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem.

IZM nodrošina valsts finansējumu pašvaldībām pedagogu darba samaksai, kas pamatā balstās uz būtiskākajiem raksturlielumiem – skolēnu skaitu un aprēķinu, kas ir nepieciešams mācību programmas nodrošināšanai. Pašvaldības kā skolu dibinātāja pienākums un atbildība ir racionāls un efektīvs valsts piešķirtā finansējuma izlietojums pedagogu darba samaksai, rūpes par realitātei atbilstošu skolu tīklu un pedagoģisko personālu, lai bērniem tiktu nodrošinātas kvalitatīvas un pieejamas izglītības iespējas.

Apstiprinātais rīkojuma projekts “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadam”, rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”, rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” un grozījums Ministru kabineta 2023. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 558 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.