Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Valsts darba inspekcija atzīst, ka par virsstundu darbu konkrētajam pedagogam ir jāizmaksā piemaksa

Turpinot šķetināt jautājumu par virsstundu taisnīgu apmaksu pedagogiem, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šonedēļ bija vērsusies pie Valsts darba inspekcijas ar jautājumu par darba samaksas aprēķinu kādam konkrētam pedagogam. Arodbiedrība norādīja, ka konkrētajā gadījumā pedagogam bija tarificētas 35 stundas nedēļā, taču, saistībā ar šī brīža situāciju valstī, papildus tika sniegtas individuālās konsultācijas – 7 stundas nedēļā. Izanalizējot sniegto piemēru, VDI atzinusi: darbs, ko darbinieks ir veicis virs noteiktā normālā darba laika, atzīstams par virsstundu darbu un atbilstoši kompensējams saskaņā ar Darba likuma normu regulējumu. Tādējādi, ja darbinieks ar darba devēju nav vienojušies par piemaksas par virsstundu darbu aizstāšanu ar apmaksātu atpūtas laiku, tad darba devējam ir pienākums darbiniekam par virsstundu darbu izmaksāt Darba likuma 68. panta pirmajā daļā noteikto piemaksu.

***

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsās pie VDI ar konkrētu jautājumu par darba samaksas aprēķinu kādam pedagogam, kuram ir tarificētas 35 stundas nedēļā.

Saistībā ar šī brīža situāciju valstī papildus tiek sniegtas individuālās konsultācijas – 7 stundas nedēļā. Rezultātā 2021.gada martā pedagogs nostrādājis 193 stundas, tajā skaitā 161 stundas saskaņā ar tarifikāciju un 32 stundas papildus individuālās konsultācijas (normālā darba laika stundu skaits 2021.gada martā – 176 stundas (23 darba dienas, 8 stundas dienā)). 

Kā atbilstoši normatīvajiem aktiem ir aprēķināma darba samaksa par 2021.gada martu?

Vai LIZDA pareizi saprotam, ka:

  1. par 161 nostrādātajām stundām tiek veikta apmaksa saskaņā ar tarifikāciju un noteikto darba samaksas likmi;
  2. par 32 papildus nostrādātajām stundām (individuālās konsultācijas, kas nav tarificētas) tiek veikta papildus samaksa saskaņā ar pedagogam noteikto (aprēķināto) stundas likmi;
  3. par 17 stundām (pārsniegums virs normālā darba laika – 176 stundām) papildus tiek maksāta piemaksa par virsstundu darbu saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu un 136.pantu?

***

VDI sniegusi atbildi, balstoties uz minētajā iesniegumā aprakstītajiem apstākļiem, un nav saistoša citām personām vai iestādēm.

Saskaņā ar Darba likuma 137.pantu darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.

Ja darbinieks un darba devējs līdztekus nolīgtajam pamatdarbam ir vienojušies par tāda darba, kas nav paredzēts darba līgumā, veikšanu, saskaņā ar Darba likuma 65. panta pirmo daļu darbiniekam par šāda papildu darba veikšanu ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu. Piemaksas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka papildu darbs ir veicams darbiniekam nolīgtā darba laika ietvaros.

Attiecībā uz izglītības iestādes pedagoga darba samaksas noteikšanu ir ievērojamas arī Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” normas. Šo noteikumu 25. punktā noteikts piemaksas apmērs par papildu darbu – “piemaksu par papildu pedagoģisko darbu, kas nav iekļauts pedagoga amata aprakstā (darba apjoma palielināšanās, izņemot promesošu pedagogu aizvietošanu), pedagogam piešķir un piemaksas apmēru nosaka attiecīgās izglītības iestādes vadītājs iestādes darba samaksas fonda ietvaros. Piemaksu nosaka līdz 30 procentiem no pedagogam tarifikācijā aprēķinātās darba algas par stundām, kas noteikta papildu darba veicējam, un, veicot pārtarifikāciju, piemaksu iekļauj izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstā.”

Saskaņā ar Darba likuma regulējumu par virsstundu darbu atzīstams darbs, ko darbinieks veic virs normālā darba laika  – atbilstoši Darba likuma 131.panta pirmajai daļai normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas, bet nedēļas darba laiks – 40 stundas. Arī atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 34. punktam pedagoga darba slodze – kopējais tarificēto stundu skaits nedēļā – nedrīkst pārsniegt Darba likumā noteikto normālo nedēļas darba laiku – 40 stundas nedēļā, neskaitot promesoša pedagoga aizvietošanu.

Saskaņā ar Darba likuma 136.panta otro daļu virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darbinieks un darba devējs par to vienojušies rakstveidā. Vienojoties par virsstundu darba veikšanu, darbinieks ar darba devēju vienlaicīgi vienojas arī par virsstundu darba kompensēšanas mehānismu.

Proti, Darba likuma 68. panta pirmajā daļā noteikts, ka darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, –  ne mazāk kā 100 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu. Savukārt, Darba likuma 136. panta devītajā daļā noteikts, ka vienlaikus ar vienošanos par virsstundu darbu vai norīkošanu to veikt darbinieks un darba devējs var vienoties, ka darbiniekam piemaksu par virsstundu darbu aizstāj ar apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam, kā arī par šāda apmaksāta atpūtas laika piešķiršanas kārtību.

Šī gada martā normālā darba laika stundu skaits 5 dienu darba nedēļai ir 184 stundas (nevis 176). Tādējādi darbs, ko darbinieks ir veicis virs noteiktā normālā darba laika, atzīstams par virsstundu darbu (ja 2021. gada martā darbinieks nostrādājis 193 stundas, tas ir 9 stundas) un atbilstoši kompensējams saskaņā ar Darba likuma normu regulējumam. Ja darbinieks ar darba devēju nav vienojušies par piemaksas par virsstundu darbu aizstāšanu ar apmaksātu atpūtas laiku, tad darba devējam ir pienākums darbiniekam par virsstundu darbu izmaksāt Darba likuma 68. panta pirmajā daļā noteikto piemaksu.