Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Vēršas pie Valsts Kontroles par pandēmijas apstākļos “pārstrādāto” stundu uzskaiti un apmaksu

Līdz ar darbu pandēmijas apstākļos, papildus pienākumiem, komplicētāku sagatavošanos nodarbībām utml. pedagogu faktiski nostrādāto darba stundu apjoms ir palielinājies vidēji par 11 stundām nedēļā, taču šīs papildus stundas netiek nedz pienācīgi uzskaitītas, nedz tarificētas un apmaksātas. Šādu rezultātu uzrādījusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība veiktā aptauja, kurā piedalījušies vairāk kā 10 tūkstoši pedagogu. Lai novērstu radušos situāciju, arodbiedrība ir vērsusies pie Valsts kontroles ar lūgumu izanalizēt izglītības iestāžu darbinieku darba laika uzskaites un faktiski nostrādāto stundu apmaksas nepilnības.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2021.gada februārī veica pedagogu aptauju “Pedagogu darba algas, darba slodzes veidošanās principi un profesionālās izdegšanas riski” .Aptaujā piedalījās 10 077 dažādu izglītības pakāpju pedagogi no visiem Latvijas reģioniem, dažādā vecuma un darba stāža grupās, strādājoši vienā vai vairākās izglītības iestādēs. Apkopojot aptaujas rezultātus, LIZDA konstatēja, ka Covid – 19 pandēmijas laikā pedagogu faktiski nostrādāto darba stundu apjoms ir palielinājies vidēji par 11 stundām nedēļā, jo ir palielinājies papildus veicamo pienākumu apjoms, tajā skaitā, mācību stundu, kas šajos apstākļos prasa citu pieeju, sagatavošanai, aktīvākai sadarbībai ar vecākiem un izglītojamiem. Aptaujas dalībnieki norādījuši, ka pedagogu faktiski nostrādātais darba laiks nedēļā vidēji ir 49 stundas, taču papildus nostrādātās stundas pagaidām netiek ne tarificētas, ne uzskaitītas, ne arī apmaksātas.

Darba likuma 137. panta pirmā daļa nosaka, ka darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. Saskaņā ar Darba likuma 131.panta pirmo daļu darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas. Savukārt, saskaņā ar Darba likuma 136.panta pirmo daļu virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika.

Šobrīd ir radusies situācija, ka pedagogu darba devēji pilnā apmērā neuzskaita pedagogu faktiski nostrādātās stundas, kā rezultātā pilnā apmērā netiek veikta apmaksa par faktiski nostrādātajām stundām ne normālā darba laika ietvaros, ne par virsstundām, par kurām saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu būtu papildus jāsaņem piemaksa ne mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam notiktās stundas vai dienas algas likmes.

Pamatojoties uz iepriekš aprakstīto, LIZDA lūdz Valsts kontroli vērst uzmanību uz nepilnībām izglītības iestāžu darba organizācijas, darba laika uzskaites un faktiski nostrādāto stundu apmaksas nepilnībām un veicināt šo nepilnību novēršanu.