Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Padome

Padome

Padome ir LIDZA lēmējinstitūcija, kas LIZDA Kongresu starplaikos izlemj visus svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa kompetencē esošos jautājumus. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trīs mēnešos.

LIZDA Padomes kompetencē ir sekojoši jautājumi:
– organizēt arodbiedrības programmas un Kongresa lēmumu izpildi;
– izlemt svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa kompetencē esošos;
– sasaukt arodbiedrības Kongresu un noteikt delegātu pārstāvniecības kārtību;
– izstrādāt arodbiedrības stratēģiju;
– apstiprināt LIZDA darbības plānu un budžetu, kontrolēt to izpildi;
– ievēlēt LIZDA Valdes locekļus un to kandidātus;
– apstiprināt priekšsēdētāja un vietnieka darba samaksas apmēru;
– ievēlēt arodbiedrības priekšsēdētāju, vietnieku, ja Kongresa starplaikā šie amati kļūst vakanti;
– ievēlēt jaunus Revīzijas komisijas locekļus, ja to vietas kļuvušas vakantas;
– reģistrēt LIZDA dalīborganizācijas;
– lemt par LIZDA iestāšanos arodbiedrību apvienībās, ievēlēt tajās LIZDA pārstāvjus.

LIZDA padomi veido visu teritoriālo arodorganizāciju priekšsēdētāji, arodorganizāciju apvienību un institūciju arodorganizāciju priekšsēdētāji, kuri pārstāv ne mazāk kā 100 biedrus un, kuriem nav augstākstāvošas arodorganizācijas. Padomes dalīborganizāciju, kuras sastāvā ir līdz 1000 biedriem, padomē pārstāv tās priekšsēdētājs. Katri nākošie 1000 biedri dod tiesības deleģēt padomes sastāvā papildus pārstāvi, kura izvirzīšanas kārtību nosaka pati dalīborganizācija. LIZDA priekšsēdētāja vienlaikus ir padomes priekšsēdētāja, bet LIZDA priekšsēdētājas vietnieks – padomes priekšsēdētājas vietnieks.