Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Par mums > Struktūra > Padome

Padome

LIDZA Padome ir augstākā LIZDA lēmējinstitūcija Kongresu starplaikos un izlemj visus svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot tos, kuri ir Kongresa kompetencē. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trīs mēnešos. LIZDA Padomes kompetencē ir sekojoši jautājumi:

 • organizēt arodbiedrības darbības programmas un Kongresa lēmumu izpildi;
 • izlemt svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa kompetencē esošos;
 • sasaukt arodbiedrības Kongresu un noteikt delegātu pārstāvniecības kārtību;
 • izstrādāt arodbiedrības stratēģiju;
 • apstiprināt LIZDA darbības plānu un budžetu, kontrolēt to izpildi;
 • ievēlēt LIZDA Valdes locekļus un to kandidātus;
 • apstiprināt priekšsēdētāja un vietnieka darba samaksas apmēru, kā arī atbildības jomas;
 • ievēlēt arodbiedrības priekšsēdētāju, vietnieku, ja Kongresa starplaikā šie amati kļūst vakanti;
 • ievēlēt jaunus Revīzijas komisijas locekļus, ja to vietas kļuvušas vakantas;
 • reģistrēt teritoriālās arodorganizācijas, arodorganizāciju apvienības un institūciju arodorganizācijas;
 • lemt par LIZDA iestāšanos Latvijas un citu valstu arodbiedrību apvienībās, ievēlēt delegātus un pārstāvjus šajās organizācijās. Padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, un tie ir saistoši visiem LIZDA biedriem.LIZDA Padomi veido visu teritoriālo arodorganizāciju priekšsēdētāji, arodorganizāciju apvienību un institūciju arodorganizāciju priekšsēdētāji, kuri pārstāv ne mazāk kā 100 biedru un, kuriem nav augstākstāvošas arodorganizācijas. Dalīborganizāciju, kuras sastāvā ir līdz 1000 biedriem, padomē pārstāv tās priekšsēdētājs. Katri nākošie 1000 biedri dod tiesības deleģēt Padomes sastāvā papildus pārstāvi, kura izvirzīšanas kārtību nosaka pati dalīborganizācija. LIZDA priekšsēdētājs vienlaikus ir Padomes priekšsēdētājs, bet LIZDA priekšsēdētāja vietnieks – Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

LIZDA PADOMES SASTĀVS 2020 – 2025

1. Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja

2. Irina Avdejeva , LIZDA priekšsēdētājas vietniece

3. Aiga Šēnberga, LIZDA Kuldīgas novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

4. Andris Pakers, LIZDA Preiļu un Līvānu novadu arodorganizācijas priekšsēdētājs

5. Anita Asare, LIZDA Rīgas arodorganizācijas priekšsēdētāja

6. Anta Zāģere, LIZDA Aizkraukles novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

7. Ausma Klētniece, LIZDA Cēsu novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

8. Dace Caune, LIZDA Madonas un Varakļānu novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja

9. Dace Ruško, LIZDA Ludzas novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

10. Evita Liepa-Kuhto, LIZDA Dobeles novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

11. Edīte Kaimiņa, LIZDA Limbažu novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

12.Māris Lauberts, LIZDA Latvijas Zinātnes darbinieku arodorganizāciju apvienības priekšsēdētājs

13. Ilze Vītoliņa, LIZDA Saldus novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

14. Ināra Radčenko, LIZDA Jelgavas arodorganizācijas priekšsēdētāja

15. Indra Mokorenko, LIZDA Dienvidkurzemes novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

16. Inga Ermansone, LIZDA Jēkabpils novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

17. Inta Genesa – Plaude, LIZDA Liepājas Universitātes arodorganizācijas priekšsēdētāja

18. Sarmīte Popena, LIZDA Talsu novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

19. Janīna Staudža, LIZDA Rēzeknes arodorganizācijas priekšsēdētāja

20. Vita Vanagele, LIZDA Augšdaugavas novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

21. Laila Ozoliņa, LIZDA Smiltenes un Valkas novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja

22. Māra Graudiņa, LIZDA Bauskas novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

23. Nataļja Grjazeva, LIZDA Rīgas arodorganizācijas priekšsēdētāja

24. Ligita Bukovska- Pole, LIZDA Balvu novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

25. Sandra Aņisimova, LIZDA Gulbenes novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

26. Regīna Sakoviča, LIZDA Krāslavas novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

27. Sandis Bērziņš, LIZDA Jūrmalas arodorganizācijas priekšsēdētājs

28. Sergejs Paipals – Šulcs, LIZDA Ventspils arodorganizācijas priekšsēdētājs

29. Simona Petrovica, LIZDA Liepājas arodorganizācijas priekšsēdētāja

30. Anda Vecroze-Viļuma, LIZDA Pierīgas novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja

31. Svetlana Orlova, LIZDA Daugavpils arodorganizācijas priekšsēdētāja

32. Guna Ūrmane, LIZDA Ventspils novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

33. Santa Kalniņa, Jelgavas novadu arodorganizācijas priekšsēdētājas p.i

34. Linda Gruziņa, LIZDA Tukuma novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

35. Alīna Romanovska, LIZDA Daugavpils Universitātes arodorganizācijas priekšsēdētāja

36. Velga Kalniņa, LIZDA Ogres novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

37. Vija Dikule, LIZDA Rēzeknes novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

38. Ziedīte Aigare, LIZDA Alūksnes novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

39. Zinta Irbe, LIZDA Valmieras novada arodorganizācijas priekšsēdētāja