Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Par mums > Struktūra > Padome

Padome

LIDZA Padome ir augstākā LIZDA lēmējinstitūcija Kongresu starplaikos un izlemj visus svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot tos, kuri ir Kongresa kompetencē. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trīs mēnešos.LIZDA Padomes kompetencē ir sekojoši jautājumi:

 • organizēt arodbiedrības darbības programmas un Kongresa lēmumu izpildi;
 • izlemt svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa kompetencē esošos;
 • sasaukt arodbiedrības Kongresu un noteikt delegātu pārstāvniecības kārtību;
 • izstrādāt arodbiedrības stratēģiju;
 • apstiprināt LIZDA darbības plānu un budžetu, kontrolēt to izpildi;
 • ievēlēt LIZDA Valdes locekļus un to kandidātus;
 • apstiprināt priekšsēdētāja un vietnieka darba samaksas apmēru, kā arī atbildības jomas;
 • ievēlēt arodbiedrības priekšsēdētāju, vietnieku, ja Kongresa starplaikā šie amati kļūst vakanti;
 • ievēlēt jaunus Revīzijas komisijas locekļus, ja to vietas kļuvušas vakantas;
 • reģistrēt teritoriālās arodorganizācijas, arodorganizāciju apvienības un institūciju arodorganizācijas;
 • lemt par LIZDA iestāšanos Latvijas un citu valstu arodbiedrību apvienībās, ievēlēt delegātus un pārstāvjus šajās organizācijās.Padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, un tie ir sasistoši visiem LIZDA biedriem.

  LIZDA Padomi veido visu teritoriālo arodorganizāciju priekšsēdētāji, arodorganizāciju apvienību un institūciju arodorganizāciju priekšsēdētāji, kuri pārstāv ne mazāk kā 100 biedru un, kuriem nav augstākstāvošas arodorganizācijas. Dalīborganizāciju, kuras sastāvā ir līdz 1000 biedriem, padomē pārstāv tās priekšsēdētājs. Katri nākošie 1000 biedri dod tiesības deleģēt Padomes sastāvā papildus pārstāvi, kura izvirzīšanas kārtību nosaka pati dalīborganizācija. LIZDA priekšsēdētājs vienlaikus ir Padomes priekšsēdētājs, bet LIZDA priekšsēdētāja vietnieks – Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

  LIZDA PADOMES SASTĀVS 2020 – 2025

  1. Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja

  2. Irina Avdejeva , LIZDA priekšsēdētājas vietniece

  3. Aiga Šēnberga, Kuldīgas starpnovadu AO priekšsēdētāja

  4. Andris Pakers, Preiļu starpnovadu AO priekšsēdētājs

  5. Anita Asare, Rīgas pilsētas AO priekšsēdētāja

  6. Anta Zāģere, Aizkraukles starpnovadu AO priekšsēdētāja

  7. Ausma Klētniece, Cēsu starpnovadu AO priekšsēdētāja

  8. Dace Caune, Madonas starpnovadu AO priekšsēdētāja

  9. Dace Ruško, Ludzas starpnovadu AO priekšsēdētāja

  10. Evita Liepa-Kuhto, Dobeles starpnovadu AO priekšsēdētāja

  11. Edīte Kaimiņa, Limbažu starpnovadu AO priekšsēdētāja

  12. Ilze Trapenciere, Latvijas Zinātnes darbinieku AO apvienības priekšsēdētāja

  13. Ilze Vītoliņa, Saldus un Brocēnu novadu AO priekšsēdētāja

  14. Ināra Radčenko, Jelgavas pilsētas AO priekšsēdētāja

  15. Indra Mokorenko, Liepājas starpnovadu AO priekšsēdētāja

  16. Inga Ermansone, Jēkabpils starpnovadu AO priekšsēdētāja

  17. Inta Genesa – Plaude, Liepājas Universitātes AO priekšsēdētāja

  18. Inta Libreiha, Talsu starpnovadu AO priekšsēdētāja

  19. Janīna Staudža, Rēzeknes pilsētas AO priekšsēdētāja

  20. Vita Vanagele, Daugavpils un Ilūkstes novadu AO priekšsēdētāja

  21. Laila Ozoliņa, Valkas starpnovadu AO priekšsēdētāja

  22. Māra Graudiņa, Bauskas starpnovadu AO priekšsēdētāja

  23. Nataļja Grjazeva, Rīgas pilsētas AO priekšsēdētājas vietniece

  24. Olga Markova, Balvu starpnovadu AO priekšsēdētāja

  25. Sandra Aņisimova, Gulbenes novada AO priekšsēdētāja

  26. Regīna Sakoviča, Krāslavas un Dagdas novadu AO priekšsēdētāja

  27. Sandis Bērziņš, Jūrmalas pilsētas AO priekšsēdētāja

  28. Sergejs Paipals – Šulcs, Ventspils pilsētas AO priekšsēdētāja

  29. Simona Petrovica, Liepājas pilsētas AO priekšsēdētāja

  30. Skaidrīte Marča, Pierīgas novadu AO priekšsēdētāja

  31. Svetlana Orlova, Daugavpils pilsētas AO priekšsēdētāja

  32. Guna Ūrmane, Ventspils novada AO priekšsēdētāja

  33. Tamāra Pokrovska, Jelgavas un Ozolnieku novadu AO priekšsēdētāja

  34. Linda Gruziņa, Tukuma starpnovadu AO priekšsēdētāja

  35. Alīna Romanovska, Daugavpils Universitātes AO priekšsēdētāja

  36. Velga Kalniņa, Ogres starpnovadu AO priekšsēdētāja

  37. Vija Dikule, Rēzeknes un Viļānu novadu AO priekšsēdētāja

  38. Ziedīte Aigare, Alūksnes un Apes novadu AO priekšsēdētāja

  39. Zinta Irbe, Valmieras starpnovadu AO priekšsēdētāja