Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Par mums > Struktūra > Valde

Valde

LIZDA Valde ir izpildinstitūcija, kas pieņem lēmumus un vada arodbiedrības darbību LIZDA Padomes starplaikā.
Sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.LIZDA Valdes kompetencē ir:

 • izskatīt un izlemt svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa un LIZDA Padomes kompetencē esošos;
 • sniegt atzinumu par valsts normatīvajiem dokumentiem, ja tie ir saistīti ar arodbiedrības biedru sociāli ekonomiskajām tiesībām un interesēm;
 • izstrādāt un apstiprināt nolikumus un instrukcijas, kas nodrošina Statūtu izpildi un arodbiedrības pārvaldi;
 • koordinēt un vadīt LIZDA teritoriālo arodorganizāciju, apvienību un institūciju arodorganizāciju darbību;
 • nodrošināt praktisku un metodisku palīdzību darba koplīgumu un vienošanās ar pašvaldībām izstrādāšanā;
 • iesniegt valsts institūcijās ierosinājumus un priekšlikumus veikt grozījumus likumos un normatīvajos aktos;
 • nodrošināt juridisku palīdzību arodbiedrības biedriem un arodbiedrības organizācijām;
 • organizēt arodbiedrības apmācības teritoriālo arodorganizāciju, arodorganizāciju apvienību un institūciju arodorganizāciju priekšsēdētājiem, viņu vietniekiem un to aktīvam;
 • skaidrot arodbiedrības Statūtus un to piemērošanas kārtību, kontrolēt to ievērošanu;
 • apturēt un atcelt arodbiedrību organizāciju un to vēlēto institūciju lēmumus, ja tie ir pretrunā ar LIZDA Statūtiem un darbības pamatvirzieniem;
 • reģistrēt teritoriālo arodorganizāciju un arodapvienību pirmorganizācijas;
 • pieņemt lēmumu par teritoriālās organizācijas izveidošanu, pārveidošanu vai likvidāciju;
 • izstrādā teritoriālās arodorganizācijas, arodorganizācijas apvienības priekšsēdētāja darba samaksas nolikumu;
 • izveidot LIZDA komisijas un darba grupas;
 • izstrādāt vienotus teritoriālās arodorganizācijas, arodorganizāciju apvienības, institūcijas arodorganizācijas, pirmorganizācijas, Revīzijas komisijas/revidenta darbības principus un nolikumus.LIZDA Valdi 9 cilvēku sastāvā ievēl LIZDA Padome, iekļaujot tajā LIZDA priekšsēdētāju un viņa vietnieku, kuri vada tās darbību.

  LIZDA VALDES SASTĀVS

  1. Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja
  2. Irina Avdejeva, LIZDA priekšsēdētājas vietniece
  3. Inga Ermansone, Zemgales AO pārstāvis
  4. Dace Caune, Vidzemes AO pārstāvis
  5. Janīna Staudža, Latgales AO pārstāvis
  6. Simona Petrovica, Kurzemes AO pārstāvis
  7. Svetlana Orlova, Republikas pilsētu AO pārstāvis
  8. Anita Asare, Galvaspilsētas AO pārstāvis
  9. Inta Genese – Plaude, Augstākās izglītības un zinātnes pārstāve