Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība (LIZDA) izskatot Ministru kabineta noteikumus “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci””, aicina Pieaugušo izglītības pārvaldības padomei (PIPP) kopīgi meklēt papildus risinājumu pedagogu profesionālo vajadzību nodrošināšanai, kā arī rast iespēju profesionālās pilnveides mācību piedāvājuma sarakstā iekļaut arī pedagogus.

Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, strauja informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība. Šobrīd ir grūti atbildēt, kādā ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā vai kultūras situācijā dzīvos un strādās šodienas bērni, kad kļūs par pieaugušajiem. Profesionāli pedagogi, ar mūsdienām atbilstošām profesionālajām prasmēm, ir atslēgas personas nākotnes darba ņēmējiem un darba devējiem nepieciešamo prasmju nodrošināšanai. Iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās un vēl saruks, līdz ar to ekonomiskās izaugsmes scenāriji aplūkojami arī saistībā ar demogrāfijas prognozēm, tādēļ Latvija nevar sekmēt ekonomisko izaugsmi, palielinot nodarbināto skaitu. Latvijā ir jāveicina darbaspēka produktivitāte, kas sasniedzama trīs dažādos veidos – ar ieguldījumiem jaunās tehnoloģijās un iekārtās, darba procesu efektivizāciju un ieguldījumiem cilvēkkapitālā, tai skaitā pedagogos, kas ir vistiešākie pārmaiņu īstenotāji. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā “Latvija 2030” viens no mērķiem ir mūžizglītības attīstība, tai skaitā – nodarbināto pieaugušo izglītošana. Iemaņas un kompetences ir pastāvīgi jāattīsta un jāpilnveido gan tāpēc, lai veicinātu cilvēkresursu produktivitāti un konkurētspēju, gan arī tāpēc, lai palīdzētu nodrošinot profesionālās kompetences pilnveidi atbilstoši nozares vajadzībām.

LIZDA norāda, ka Latvijas izglītības sistēmā šobrīd tiek īstenotas vairākas reformas, kuru kvalitatīvai īstenošanai pedagogiem, kā tiešajiem pārmaiņu īstenotājiem, ir nepieciešams lielāks profesionālais atbalsts. Kā viena no būtiskākajām ir jaunā kompetencēs balstītā satura ieviešana sākot jau no šī gada 1.septembra pirmsskolas izglītības iestādēs, no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada jūnijam pakāpeniski pamatizglītībā un vidējās izglītības posmā. Projekta ietvaros profesionālās pilnveides pasākumi ir ieplānoti 8045 pedagogiem no aptuveni 45000 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem. Ja šobrīd rastu risinājumu papildus līdzekļu piesaistei, tad būtu iespēja savlaicīgi nodrošināt pedagogus ar nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm jaunā satura kvalitatīvai īstenošanai.

LIZDA uzsver, ka mērķtiecīgai, kvalitatīvai un pieejamai pedagogu profesionālajai pilnveidei ir būtiska ietekme uz pedagoga darba kvalitāti. Pedagogu pastāvīgas profesionālās pilnveides nozīmīgums ir uzsvērts arī Eiropas izglītības kvalitātes uzlabošanas stratēģijā. Eiropas Padomes secinājumos ir uzsvērts, ka kvalitatīva profesionālā pilnveide ir izšķirošs faktors, kas nodrošina skolotājiem „šodienas situācijai atbilstošas prasmes un palīdz tās saglabāt”. Uzmanība ir pievērsta arī tam, lai profesionālā pilnveide tiktu pielāgota izmaiņām mācīšanas un mācīšanās procesā.

2018.gada novembrī apstiprinātas Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, Valsts pamatizglītības standarts un tuvākajā laikā tiks apstiprināts Vidējās izglītības standarts, kas paredz nozīmīgu lomu pedagogu sadarbības un komunikācijas prasmēm (starp pedagogiem, ar vecākiem, sabiedrību). LIZDA veiktajos pētījumos (2016.gadā “Skolotāja profesijas prestižs Latvijā”, 2017.gadā “Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs” un 2018.gadā “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums”) iegūtie rezultāti apliecina, ka pedagogiem ir nepieciešami profesionālās pilnveides kursi par šādām tēmām:

• informācijas tehnoloģiju lietošana pedagoģiskajā darbībā;

• darba tiesību jautājumi;

• sociāli emocionālās kompetences stiprināšana;

• komunikācijas prasmju uzlabošana.

LIZDA aicina PIPP atbalstīt pedagogu profesionālās vajadzības un rast finanšu resursus pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību nodrošināšanai.