Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA: valdība neizpilda visus NTSP uzdotos “mājasdarbus”

2019. gada 16. aprīļa Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rosinājuma tika nolemts precizēt Valdības rīcības plāna 127.1. punktu, nosakot, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanas grafika izpilde tiks nodrošināta sākot ar 2019. gada 1. septembri. Sēdē tika nolemts, ka mēneša laikā (līdz š.g. 16. maijam) jāveic nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos (Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi), lai realizētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.

2019. gada 16. aprīļa NTSP pieņemtais lēmums pilnībā atbilst NTSP nolikuma:

3.1. punktam: “Padome…izskata politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus un iesniedz priekšlikumus to pilnveidošanai attiecīgajā ministrijā…”,

 3.1.5. punktam: “Padome…izskata politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus un iesniedz priekšlikumus to pilnveidošanai attiecīgajā ministrijā par vispārējās un profesionālās izglītības attīstību”,

5.4. punktam: “Padomei ir tiesības pieņemt lēmumus par priekšlikumiem politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu, un to projektu pilnveidošanai … un iesniegt tos ministrijās, kuru kompetencē ietilpst šie jautājumi …”,

5.5. punktam: “Padomei ir tiesības kontrolēt pieņemto lēmumu izpildi”,

26. punktam: “Padome lēmumus pieņem visām trim dalībpusēm vienojoties. Pieņemtie lēmumi ir saistoši visām dalībpusēm”.

Ņemot vērā, ka līdz 2019. gada 16. maijam nav veikti attiecīgi grozījumi MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas paredzētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra, LIZDA rosina sasaukt – NTSP ārkārtas sēdi.

Vienlaikus atgādinām, ka 2019. gada 17. aprīļa LIZDA Padomes ārkārtas sēdē tika lemts, ja līdz 2019. gada 16. maijam nav veikti grozījumi 2016. gada 5. jūlijā apstiprinātajos MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas dod skaidru pārliecību, ka nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra tiks paredzēts – organizēt izglītības un zinātnes darbinieku beztermiņa streiku 2019. gada septembrī, pamatojoties uz Streiku likuma 11.panta pirmo daļu.

Vēršam uzmanību, ja attiecīgie grozījumi normatīvajos aktos netiks veikti, tas būtiski ietekmēs savlaicīgu un pārdomātu pašvaldību budžeta izlietojuma plānošanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma nodrošināšanai. Tāpat savlaicīga grozījumu veikšana būtiska – profesionālai un efektīvai personālpolitikas plānošanai izglītības iestāžu līmenī. Beidzot mācību gadu pedagogiem ir būtiski zināt nodarbinātības aspektus attiecībā uz slodzi, zemāko mēneša darba algas likmi un citiem jautājumiem.

Informējam, ka valdības un parlamenta pārstāvji mutiski apliecinājuši četrus finansējuma avotus pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei:

•1,7 milj.euro – ēnu ekonomikas apkarošana (J.Reirs – 20.03.2019., piketa pārrunās);

•0,7 milj.euro – neizlietotā mērķdotācija (I.Šuplinska – 27.03.2019., LIZDA Padomes sēdē);

•1,3 milj.euro – skolu tīkla optimizācija (I.Šuplinska – 27.03.2019., LIZDA Padomes sēdē);

•5,5 milj.euro – no Latvijas Bankas un Latvijas Loto dividendēm (diskusijas 27.03.2019. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā).

LIZDA pauž neizpratni, kāpēc netiek veikti attiecīgie grozījumi MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas skar aptuveni 44 000 pedagogus, un norāda, ka pieņemto lēmumu neizpilde būtiski grauj sociālā dialoga principus un vērtības, paļaušanos uz tiesiski pieņemtiem lēmumiem, kā arī pedagogu profesijas prestižu.