Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Notiks konferences “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” noslēguma pasākums

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 2024. gada 17. janvāra līdz 18.janvārim organizē starptautisko konferenci “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem”, kuras mērķis ir apzināt jauno pedagogu atbalsta mehānismus un labās prakses piemērus Latvijā un starptautiski, un izstrādāt priekšlikumus jauno pedagogu atbalsta sistēmas izveidei. Jāatgādina, ka no 2021. gada 1. decembra līdz 2024. gada 31. janvārim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) kopā ar partneriem no Lietuvas, Polijas un Čehijas īsteno Erasmus+ programmu “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” un šis būs projekta noslēguma pasākums.

 

Konference tiek īstenota LIZDA ERASMUS+ projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” (Development of Support System for Novice Teachers”, Nr.2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284) ietvaros.

Laiks Tēma  
9.30-10.30 Reģistrācija, rīta kafija  
10.30-10.45 Konferences atklāšana I.Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja

Saeimas IKZK komisijas priekšsēdētājas biedre L.Kļaviņa

 

10.45. – 12.30

 

1.daļa. Konference

LIZDA un ārvalstu partneru ziņojumi par atbalsta mehānismiem jaunajiem pedagogiem un arodbiedrības lomu:

 

Čehija (ČMOS PŠ)

Lietuva (LESTU)

Polija (ZNP)

Latvija (LIZDA)

 

 

G.Tlapova, ČMOS PŠ

I. Puiša, LESTU

D.Obidniak, ZNP

I.Vanaga, LIZDA

 

 

12.30-13.30 Pusdienas  
13.30-14.30  

Darbs grupās

“Turpmākā rīcība jauno pedagogu atbalstam nacionālā, pašvaldību un institucionālā līmenī”.

 

 

1 darba grupa (angļu valoda) – ārzemju partneri

3 darba grupas – pārējie dalībnieki (latviešu valoda)

 

14.30-15.00 Darba grupu rezultātu apkopojums (angļu val). 1-2 pārstāvji no katras darba grupas
15.00-15.15 Konferences noslēgums  

R.Ķere, projekta koordinatore

Jāatgādina, ka no 2021. gada 1. decembra līdz 2024. gada 31. janvārim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) kopā ar partneriem no Lietuvas, Polijas un Čehijas īsteno Erasmus+ programmu “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem”.

Saskaņā ar  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izglītības pārskatu “Education at a Glance 2020”,  2018. gadā jaunie pedagogi, kas jaunāki par 30 gadiem, ir tikai neliela daļa pedagogu kopskaitā. Projekta partnervalstīs jauno pedagogu īpatsvars ir zem OECD vidējiem rādītājiem: vidusskolas līmenī – 3,03% Lietuvā, 4,06% Čehijā, 7,8% Latvijā 7,8 % un pamatizglītības līmenī – 3,66% Lietuvā, 7,71% Latvijā, 9,42% Čehijā. Jaunu pedagogu piesaiste un atbalsts mācību procesā pirmajos gados, veidojot atbalsta sistēmu jaunajiem pedagogiem ir projekta  partneru organizāciju galvenā motivācija piedalīties projektā, lai apzinātu valstīs esošo praksi, nodrošinātu labās pieredzes apmaiņu un zināšanu nodošana visām valstīm un organizācijām.

Projekta galvenie mērķi ir:

1) Izstrādāt jauno pedagogu atbalsta sistēmas ietvarstruktūru, pamatojoties uz viņu vajadzībām un ieinteresēto pušu redzējumu;

2) Sniegt atbalstu izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem, jaunajiem pedagogiem ar informāciju, instrumentiem un metodēm,  pilnveidojot jauno pedagogu atbalsta sistēmas valstīs.

Galvenās projekta aktivitātes ir:

1) Nacionālo valstu ziņojumu izstrāde par jauno pedagogu vajadzībām katrā valstī, esošajiem atbalsta instrumentiem, likumdošanu, politiku, izaicinājumiem, labo praksi, iespējām, veicot jauno pedagogu un politikas veidotāju un īstenotāju aptaujas (angļu un valsts valodās);

2) Salīdzinošās analīzes izstrāde par labo praksi, izaicinājumiem, iespējām (angļu valodā);

3) Jauno pedagogu atbalsta sistēmas ietvarstruktūras izstrāde, kas balstīsies uz intervences modeļiem: 1. modelis: Intervence operatīvā līmenī; 2. modelis: intervence likumdošanas līmenī; 3. modelis: Ceļš uz nākotni (angļu un valsts valodās);

4) Nacionālo ieinteresēto pušu diskusiju organizēšana par intervences modeļiem ar vismaz 20 dalībniekiem katrā valstī (kopā 80);

5) Digitālas rokasgrāmatas izstrāde jaunajiem pedagogiem par pedagoga pienākumiem un tiesībām, sociālo dialogu, pedagoga lomu nākotnē, komunikācijas prasmēm, darba vidi strādājot ar digitālajiem rīkiem;

6) Apmācības kursa “Profesionāli atbalstīts jaunais pedagogs” izstrāde;

7) 3 dienu mācību organizēšana vismaz 10 treneriem no katras valsts (kopā 40), kuri nodrošinās kursu “Profesionāli atbalstīts jaunais pedagogs ” organizēšanu;

8) Kursa “Profesionāli atbalstīts skolotājs iesācējs” mācību organizēšana vismaz 20 jaunajiem pedagogiem katrā valstī (kopā 80);

9) 2 video izveide par pedagoga profesijas nākotnes prestižu, kas ir profesionāli atbalstīta jaunā pedagoga rokās  (valsts valodās) (kopā 8);

10) Politikas ieteikumu izstrāde jauno pedagogu atbalsta sistēmai vietējā, valsts un ES līmenī un valstij specifiski ieteikumi (angļu un valsts valodās);

11) Projekta publicitāte un rezultātu izplatīšanas pasākumi: diskusijas, apmācības, noslēguma konference un raksti un publikācijas par projekta īstenošanu un rezultātiem.

12) Projekta partneru sanāksmes, nacionālās sanāksmes, diskusijas, pasākumi ar partneriem, ekspertiem un citām ieinteresētajām pusēm.

Projekta mērķa grupas:

1) Jaunie pedagogi – pedagogi, kuri strādā vispārējās izglītības iestādēs no viena līdz pieciem gadiem.

2) Izglītības politikas veidotāji un īstenotāji valsts līmenī un vietējā līmenī

3) Augstskolas, kas nodrošina pedagoģijas studiju programmas, un šo programmu studenti.

Partneri:

1) Čehijas un Morāvijas izglītības darbinieku arodbiedrība – https://skolskeodbory.cz/

2) Lietuvas Izglītības un zinātnes arodbiedrība – https://www.svietimoprofsajunga.lt/

3) Polijas skolotāju arodbiedrība – https://znp.edu.pl/

Visi projekta rezultāti būs publiski pieejami visu partneru mājas lapās.

 

 

“Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem”, ERASMUS + projekts Nr.2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284