Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA Padomes aptauja par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetenci sociālā dialoga veidošanā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2020. maijā aptaujāja LIZDA Padomes pārstāvjus “Par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetenci sociālā dialoga veidošanai”, Innovation Norway atbalstītā projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” ietvaros. Lai pēc iespējas pilnvērtīgāk veidotu projektā paredzētās e-platformas saturu, bija nepieciešams izzināt LIZDA biedru profesionālās kvalifikācijas vajadzības sociālā dialoga uzlabošanai. Lai efektīvāk risinātu sociālo dialogu nacionālā, reģionālā un institūciju līmenī, arodorganizāciju un pirmorganizāciju vadītājiem nepieciešams pilnveidot profesionālo kvalifikāciju kā LIZDA līderiem.

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem veikti šādi secinājumi:

  • Kā svarīgākās minētas šādas profesionālās kvalifikācijas tēmas: konfliktu vadība, darba tiesiskās attiecības, pedagogu profesionālās dzīves kvalitāte, lietišķā komunikācija un ētika un pārmaiņu vadība.
  • Saistībā ar arodbiedrību tematiku, kā vissvarīgākās uzsvērtas šādas tēmas: arodbiedrības pārstāvība sociālajā dialogā, arodbiedrības biedru tiesības un pienākumi, un arodbiedrības kompetence un darbība, solidaritāte.
  • LIZDA padomes locekļi vēlās uzlabot koplīgumu, ģenerālvienošanās, sadarbības līgumu, arodorganizācijas iekšējo normatīvo dokumentu saturu.
  • LIZDA padomes locekļi minējuši dažādas profesionālās kvalifikācijas tēmas, kuras pēc viņu ieskatiem būtu nepieciešams apgūt vai papildināt tieši pirmorganizāciju vadītājiem. Temati, kuri izkristalizējas kā visvairāk nepieciešamie: konfliktu vadība, komunikācijas prasmes, pārliecināšanas prasmes, jaunu biedru piesaiste, pirmorganizācijas priekšsēdētaju tiesības un pienākumi, finanšu pārvaldība, dokumentu izstrāde, darba tiesiskās attiecības.
  • LIZDA padomes locekļi uzskata, ka profesionālās kvalifikācijas kursi var tikt nodrošināti attālināti.

Paredzēts, ka apmācību un informācijas e-platforma tiks izveidota līdz 2020. gada rudenim. Apmācības par minētajām tēmām paredzētas, dodot iespēju arodorganizāciju un pirmorganizāciju vadītājiem noklausīties kursus gan kā ierakstus, gan kā tiešsaistes vebinārus. Projekta ietvaros tiks apgūta arī Norvēģijas Izglītības arodbiedrības labā prakse sociālā dialoga veidošanā.

Dr.sc.admin. Dita Štefenhagena, projekta koordinatore