Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Eurydice ziņojums par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā (2019. gads)

Arvien vairāk tiek atzīts, ka bērnu agrīnā izglītība un aprūpe (BAIA) – posms pirms sākumskolas izglītības – liek pamatus mūžizglītībai un attīstībai. Eiropas sociālo tiesību pīlārā apliecināts, ka „Bērniem ir tiesības uz kvalitatīvu agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi par pieņemamu cenu” . Lai izveidotu kopīgu izpratni par to, ko tas nozīmē, Padome 2019. gada maijā pieņēma Ieteikumu par kvalitatīvām agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām . Šī ziņojuma „Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā” otrais izdevums veicina politikas
izstrādi, piedāvājot atjauninātu BAIA sistēmu analīzi par 38 Eiropas valstīm. Šis starptautiskais salīdzinošais darbs ir strukturēts, balstoties uz pieciem kvalitātes aspektiem, kuri uzsvērti Ieteikumā. Tie ir: pārvaldība, pieejamība, personāls, izglītības vadlīnijas, kā arī pārraudzība un vērtēšana. Iegūtie dati liecina, ka vēl ir daudz darāmā, līdz visās Eiropas BAIA sistēmās būs nostiprināta politika, kas nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitāti šajos galvenajos aspektos. BAIA pakalpojumu vispārēja pieejamība, laba kvalitāte un integrācija daudzās Eiropas valstīs vēl nav panākta.

Eurydice ziņojums par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā (2019. gads) latviešu valodā šeit!