Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Par mums > Struktūra > Biedri

Biedri

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizatoriskās uzbūves pamatu veido LIZDA biedri. Arodbiedrības biedri ir izglītības un zinātnes nozarē strādājošie, šo jomu studenti, mācekļi un seniori. LIZDA uzskaitē uz 2019. gada 1. janvāri ir  24 218 biedri.  Saskaņā ar  LIZDA VI kongresā pieņemtajiem statūtiem:

 Arodbiedrības biedram ir tiesības:

 • saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu, juridisko palīdzību darba tiesību, darba aizsardzības un citos sociālo tiesību jautājumos un to izskatīšanā valsts, darba devēju institūcijās, tiesā;
 • saņemt pabalstus saskaņā ar fondu nolikumiem;
 • piedalīties savas arodbiedrības institūciju vēlēšanās, brīvi apspriest un izvirzīt kandidatūras arodbiedrības institūciju darbam, tikt ievēlētam tajās;
 • piedalīties darba koplīgumu un vienošanās ar pašvaldību sagatavošanā, pieņemšanā un izpildes kontrolē;
 • saņemt jebkuru informāciju par arodbiedrības darbību, piedalīties arodbiedrības profesionālo kompetenču pilnveidošanā;
 • piedalīties jautājumu izskatīšanā par savu profesionālo darbību;
 • brīvi paust un aizstāvēt savu viedokli un priekšlikumus, uzņemties iniciatīvu un atbildību izteikto priekšlikumu realizēšanā. 

Arodbiedrības biedra pienākumi:

 • pildīt arodbiedrības Statūtus, Kongresa, Padomes, Valdes un arodorganizāciju lēmumus;
 • regulāri maksāt biedru naudu arodbiedrības noteiktajā kārtībā;
 • aktīvi piedalīties savas pirmorganizācijas darbā, augstākstāvošu arodbiedrības organizāciju rīkotajos pasākumos, pildīt uzticētos uzdevumus;
 • veicināt arodbiedrības vienotības nostiprināšanu un tās izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
 • pildīt pienākumus, kas paredzēti darba koplīgumā vai citos arodbiedrības noslēgtajos līgumos un ar tiem saskaņotajos normatīvajos dokumentos;
 • nekaitēt arodbiedrības interesēm un prestižam.

Detalizēta informācija par LIZDA biedriem šeit:

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības statūti