Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Par mums > Struktūra > Pirmorganizācijas

Pirmorganizācijas

LIZDA uzbūves pamatvienība ir pirmorganizācija, kurā apvienojas LIZDA biedri.  2019. gada 1. janvārī LIZDA uzskaitē reģistrētas 1110 pirmorganizācijas. Pirmorganizāciju var izveidot vismaz trīs arodbiedrības biedri saskaņā ar augstākstāvošas organizācijas lēmumu.  LIZDA pirmorganizācijas augstākā lēmējinstitūcija ir LIZDA biedru sapulce/konference.

LIZDA biedru sapulcei/konferencei ir sekojoši uzdevumi:

  • veidot pirmorganizācijas arodkomiteju/valdi, noteikt tās kompetenci, ievēlēt pirmorganizācijas priekšsēdētāju, vietnieku un revīzijas komisiju/revidentu, kā arī noteikt to pilnvaru laiku līdz 5 gadiem. Par arodkomitejas/valdes priekšsēdētāju nevar ievēlēt konkrētās iestādes vadītāju. Pirmorganizācijās, kurās biedru skaits ir mazāks par 10 biedriem, arodbiedrības darba organizēšanai sapulce var ievēlēt tikai pirmorganizācijas priekšsēdētāju un revidentu;
  • gadā pirms LIZDA Kongresa ievēlēt delegātus teritoriālās organizācijas vai arodapvienības konferencei, vai LIZDA Kongresam;
  • akceptēt darba koplīgumu, vienošanos ar pašvaldību un sekot to izpildei;
  • ik gadu izvērtēt arodkomitejas/valdes un revīzijas komisijas/revidenta darbu;
  • izvirzīt savus pārstāvjus līdzdalībai padomēs, komisijās un darba grupās.

Jautājumos, kas saistīti ar institūciju arodorganizāciju apvienību organizatorisko uzbūvi, kompetenci, dibināšanas, darbības, lēmumu pieņemšanas kārtību, piemēro Statūtu noteikumus attiecībā uz pirmorganizāciju. Detalizēta informācija par LIZDA pirmorganizācijām atrodama LIZDA Statutūtu VII sadaļā, skatīt šeit:

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības statūti

LIZDA pirmorganizācija darbojas saskaņā ar Nolikumu, ko pieņem LIZDA Padome. 2015. gada 17. jūnijā apstiprinātais LIZDA nolikums par pirmorganizāciju atrodams šeit:

Pirmorganizāciju_nolikums