Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM apņēmusies uzlabot finanšu plānošanu pedagogu darba samaksai

Piektdiena 06/12/2013

03.12.2013. Ministru kabinetā izskatītajā un atbalstītajā informatīvajā ziņojumā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) apņēmusies veikt virkni pasākumu, tostarp grozījumus normatīvajos aktos, lai uzlabotu finanšu līdzekļu plānošanu, veiktu finanšu sistēmas sakārtošanu un budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli, aprēķinot un sadalot līdzekļus pedagogu darba samaksai.

Ministrija līdz 2015.gada augustam plāno izstrādāt jaunu pedagogu atalgojuma sistēmas finansēšanas modeli vai pilnveidot esošo finansēšanas kārtību.

Līdz nākamā gada 31.martam plānots arī veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves sākšanai un pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, nosakot datu ievadīšanas un apstiprināšanas biežumu VIIS, lai tiktu nodrošināta savlaicīga un precīza informācija par bērnu un izglītojamo skaitu, kas svarīga, prognozējot un aprēķinot dotācijas apmēru privātajām izglītības iestādēm.

Ministrija plāno trīs reizes gadā – septembrī, janvārī un maijā – veikt izglītības iestāžu, arī privāto, ievadīto datu kontroli VIIS par izglītojamo skaita izmaiņām. Tādējādi tai būs iespēja veikt monitoringu un analizēt izglītojamo skaita izmaiņas atbilstoši izglītības iestādes juridiskam statusam, veidam un tipam, dinamiku īstenotajās izglītības programmās un savlaicīgi veikt prognozējamos aprēķinus mērķdotācijai un dotācijai.

IZM no nākamā gada 1.aprīļa apkopos un analizēs pedagogu skaita un pedagoģisko likmju skaita attiecību, vakanto likmju skaitu, kā arī pedagogu skaita sadalījumu pēc izglītības un vecuma.

Tikmēr līdz 31.03.2014. tiks veikti nepieciešamie grozījumi noteikumos, paredzot, ka līdz attiecīgā gada 10.septembrim izglītības iestādes ievada un apstiprina informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 5.septembrī, un mērķdotācija periodam no attiecīgā gada 1.septembra līdz 31.augustam tiek aprēķināta pēc bērnu un skolēnu skaita šajā datumā. Tāpat līdz šim laikam plānots veikt grozījumus vēl vienos noteikumos, lai informācija par iegūtajām pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm būtu iekļauta VIIS. Ministrijas ieskatā grozījumi nodrošinās iespēju analizēt un precīzi plānot nepieciešamo finansējumu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpju piemaksām.

Tāpat ministrija iecerējusi Ministru kabineta noteikumos veikt grozījumus, lai fiksētu piemaksas apmēru pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām, nepiesaistot zemākai pedagoga darba algas likmei. IZM veiks aprēķinus un analizēs arī iespēju iekļaut piemaksu par pedagogu iegūtajām profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm amatalgas likmē.

Nākamajā gadā ministrija plāno noteikt vakara (maiņu) un neklātienes vispārējās izglītības programmām papildu koeficientu 0,5 un profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmām ar padziļinātu mācību priekšmetu saturu koeficientu 1,2.

IZM veiks arī analīzi par normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi, ja minētās attiecības novadu un republikas pilsētu pašvaldībās pārsniegs 10%. Tāpat IZM plāno noteikt kārtību par finansējuma ieturēšanu vai atgūšanu gadījumos, kad izglītības iestāde VIIS datubāzē sniegusi nepatiesas vai maldinošas ziņas par reālo izglītojamo skaitu vai izglītības iestādes darbībā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, kas norādīti kompetento institūciju pārbaudes aktos vai atzinumos.

Ministrija veiks pētījumu par mazo skolu finansēšanas modeli, un vienlaikus pārskatīs vispārējās vidējās izglītības skolu tīkla efektivitāti, nosakot vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē minimālo izglītojamo skaitu novados un pilsētās. Līdz 31.03.2014. plānots veikt grozījumus noteikumos, paredzot pašvaldību izglītības iestādēs minimālo izglītojamo skaitu vienā klasē vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei.

Savukārt Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis un iesniedzis ministrijai saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu projektu par kārtību, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas, un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina ministriju plānotās pārmaiņas savlaicīgi pārrunāt ar partneriem un lēmumus pieņemt konstruktīva sociālā dialoga ceļā.