Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA organizētā diskusijā meklē risinājumus augstskolas docētāju darba slodzes veidošanās problēmām

Svētdiena 12/11/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2017. gada 10. novembrī, rīkoja līdz šim lielāko diskusiju ar visām ieskaitītajām pusēm “Augstskolas docētāju darba slodzes veidošanās: problēmas un to risinājumi”. Diskusijā piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un kvalitātes valsts dienesta, Valsts darba inspekcijas, Rektoru padomes, kā arī pārstāvji no augstskolu un koledžu puses.

Praksē nākas bieži sastapties ar augstāko izglītības iestāžu atšķirīgu interpretāciju par to, kā veidojas augstskolas docētāju darba slodze Tāpēc diskusijas mērķis bija noskaidrot ieinteresēto un iesaistīto pušu izglītības iestādēs piekopto praksi un viedokli par vienotu darba pienākumu konceptualizēšanu augstskolu docētāju darba slodzei. Diskusijas laikā apkopotie viedokļi:

1)   Šobrīd augstākās izglītības iestādēs ir visai atšķirīga interpretācija par to, kā veidojas augstskolas docētāju darba slodze. LIZDA vērsīsies pie IZM ar lūgumu izveidot darba grupu ar visām ieinteresētajām pusēm, kurā būtu iespējama kvalitatīva viedokļu apmaiņa nepieciešamo priekšlikumu apkopošanai esošo normatīvo aktu pilnveidošanai.

2)    Vairāki no diskusijas dalībnieki norādīja uz arodbiedrības līdzdalības nepieciešamību, lai atrisinātu darba slodzes veidošanās jautājumu. Arodbiedrība ir atvērta arī to augstāko izglītības iestāžu nostādnēm, kas nav arodbiedrības biedri. Arī Pasaules Bankas eksperti savos izstrādājos kritērijos augstskolu cilvēkresursu politikas novērtēšanai ir norādījuši uz arodbiedrību nozīmīgo loma algu paaugstināšanas jautājumos. Jo lielāka biedru pārstāvniecība un viedokļu dažādība ir arodbiedrībā, jo kvalitatīvāk būs šo jautājumu risināšanas iespējas.

3)   Virkne jautājumu par slodzes veidošanos tiek saistīti ar nepietiekamu kopējo finansējumu augstākajai izglītībai. Diskusijas dalībnieki norādīja, ka 2019. gada valsts budžetā augstākajai izglītībai un zinātnei ir jābūt kā prioritātei. Arī Pasaules Bankas eksperti savā pētījumā raksturojuši Latvijas augstākās izglītības sistēmu kā ilgstoši nepietiekoši finansētu no valsts puses. Lai veicinātu augstākās izglītības, zinātnes un valsts daudzpusīgu attīstību, ir nepieciešams izvērtēt visas augstākās izglītības vajadzības, tām piemērojot adekvātu finanšu resursu apjomu.

4)    Ir nepieciešams veikt labās prakses popularizēšanu par slodzes vietošanās kartību augstākās izglītības iestādēs.

 

LIZDA pateicas par plašo iesaistīto pušu interesi un kvalitatīvi pausto viedokli. Diskusijas laikā apkopotie viedokļi tiks izmantoti, lai izstrādātu priekšlikumus esošā normatīva regulējuma pilnveidošanai.

 

Prezentācijas:

IZM Prezentacija Docētāju darba slodze

Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā

Akadēmiskā personāla darbs un atalgojums: tendences un izaicinājumi Eiropas AI telpā