Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Biedru interešu aizstāvība > Pašvaldībās

Pašvaldībās

LIZDA biedru interes Latvijas pašvaldībās pārstāv teritoriālo arodorganizāciju (novadu/starpnovadu/pilsētu) priekšsēdētāji. Lai veicinātu sadarbību un sociālā dialoga attīstību starp pašvaldību arodorganizāciju tiek slēgta vienošanās par:

 1. pašvaldības izglītības iestādēs strādājošo tiesisko aizsardzību, profesionālajām, darba un sociālajām garantijām;
 2. informācijas apmaiņu un pušu tikšanos jautājumos, kuros skartas izglītības nozarē strādājošo darbinieku profesionālās, sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses;
 3. sadarbību pedagogu profesijas prestiža celšanas jautājumos, nodrošinot  atbalsta sistēmu, profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanu un konkurētspējīgu atalgojumu.

Arī nenoslēdzot savstarpējo vienošanos ir daudz labās prakses piemēri, kā arodorganizāciju priekšsēdētāji sadarbojas ar pašvaldību un izglītības iestāžu vadītājiem:

 • mērķdotācijas sadales komisija iepazīstina LIZDA pārstāvi ar sadales kritērijiem, finansējuma apjomu katrai izglītības iestādēm;
 • komunikācija ar izglītības nodaļas/pārvaldes vadību un metodiķiem;
 • piedalīšanās izglītības pārvaldes iknedēļas plānošanā;
 • tikšanās ar pašvaldību vadītājiem, deputātiem, lai veidotu informācijas apmaiņu un risinātu pedagiem aktuālos jautājumus;
 • pašvaldības pārstāvji, deputāti, Izglītības pārvaldes vadītāji un izglītības iestāžu vadītāji tiek aicināti apmeklēt teritoriālās arodorganizācijas Padomes sēdes;
 • piedalīšanās izglītības iestāžu vadītāju sanāksmēs, kopsapulcēs – informējot par LIZDA aktualitātēm, atbildot uz jautājumiem;
 • kopā ar skolu direktoriem piedalīšanās konferencēs, sapulcēs, izbraukuma semināros, pieredzes apmaiņas braucienos;
 • piedalīšanās pašvaldības Izglītības komisijas darbā;
 • un citi piemēri.

Pēc LIZDA reģistra datiem uz 2019. gada 1. janvāri ar pašvaldībām vai Izglītības pārvaldēm noslēgtas 34 vienošanās, ko slēdz LIZDA arodorganizāciju priekšsēdētāji.